ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

(όπως ψηφίστηκε με την υπ’ αρ. 519/15 (ΑΔΑ: ΒΧ5ΧΟΡ05-ΝΙΡ) Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και επικυρώθηκε με την υπ’ αρ. 6914/2691/29-01-2016 απόφασή του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής).

Κωδικοί
Αριθμοί

Έσοδα και Εισπράξεις

Προϋπολογισμός
σε ευρώ

0

Τακτικά Έσοδα

56.328.328,36

1 (πλην 13)

Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)

2.201.100,00

2

Έσοδα παρελθόντων ετών

23.187.308,74

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά παρελθόντα έτη

13.338.095,07

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου , Ασφ. Φορέων και Τρίτων

8.792.700,00

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. Έτους

44.098.795,31

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

7.350.000,00

 

Σύνολο Πόρων:

155.296.327,48

     

Κωδικοί
Αριθμοί

Έξοδα

87.704.145,92

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

11.802.231,22

61,62

Αμοιβές και παροχές τρίτων

9.228.770,69

63,64

Φόροι , Τέλη , Λοιπά γενικά έξοδα

3.308.142,45

66

Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών

3.891.017,01

67,68

Μεταβιβάσεις σε τρίτους , Λοιπά έξοδα

59.473.984,55

 

Επενδύσεις

 46.169.323,08

71

Αγορές

2.720.426,85

73

Έργα

17.328.890,77

74

Μελέτες

26.120.005,46

 

Πληρωμές Π.Ο.Ε. – Αποδόσεις & Προβλέψεις

17.338.695,26

81

Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.

8.547.995,26

82,85

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

8.790.700,00

 

Αποθεματικό

4.084.163,22

9111

Αποθεματικό

4.084.163,22

 

Σύνολο εξόδων και πληρωμών :

155.296.327,48