Πρόσκληση 28ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ 2016

Συνεδριάζει στις 27 Ιουλίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 28ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Λήψη απόφασης επί αιτήματος εταιρείας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ Α.Ε. «ANSY A.E.» (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 2. Έγκριση Πρακτικών Κλήρωσης για συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής της Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 3. Λήψη απόφασης επί ενστάσεως που υποβλήθηκε κατά του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την «Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων ΕΔΣΝΑ» και έγκριση του εν λόγω 1ου Πρακτικού (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 4. Λήψη  απόφασης για έγκριση Πρακτικού κατακύρωσης διαγωνισμού για την «Συντήρηση και επισκευή κινητού εξοπλισμού ΕΔΣΝΑ» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Χάντζος).
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Πρακτικού Διεξαγωγής Διαγωνισμού  για την ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων ΕΔΣΝΑ» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Σταματοπούλου).
 6. Ενημέρωση για το Πρόγραμμα Ανακύκλωσης έντυπου χαρτιού σε σχολεία και δημόσιες Υπηρεσίες (εισηγήτρια το μέλος της Ε.Ε. κα Κορωναίου).
 7. Σύναψη προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ ΕΔΣΝΑ και Δήμου Σαλαμίνας για την παροχή υπηρεσιών μεταφόρτωσης ογκωδών από το ΣΜΑ Σχιστού (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Σταθμών Μεταφόρτωσης κ. Φωτόπουλος).
 8. Λήψη απόφασης για την κατακύρωση αποτελέσματος Δημόσιας Προφορικής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκποίηση του παλαιοσιδήρου (scrap) του Ε.Δ.Σ.Ν.Α των Δ/νσεων Σ.Μ.Α  και  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 9. Λήψη απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από εισφορές Δήμων – μελών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. σύμφωνα με την υπ’ αρ. 03/16 Α.Δ.Σ. (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 10. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την προμήθεια συρματόσχοινων ΣΜΑ Σχιστού (εισηγητής κ. Μαυρωνάς).
 11. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος 2016-2017 για το προσωπικό του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης). 
 12. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την  προμήθεια φρέσκου γάλακτος 2016-2017 για το προσωπικό του ΕΔΣΝΑ (εισηγήτρια κα Τσακάλου).
 13. Ενημέρωση και απόφαση σχετικά με πρόσκληση του ΕΜΠ (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) για συμμετοχή του ΕΔΣΝΑ ως εταίρος στην πρόταση με τίτλο:  “Re-designing the value and supply chain of metals and minerals: a circular economy approach for the recovery of resources from saline impaired effluent (brine) generated by process industries” και ακρωνύμιο ZERO BRINE που θα υποβληθεί στο πρόγραμμα Horizon 2020 (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης ΠΕΚΕΠ κα Σκιάδη).
 14. Έγκριση Πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανογραφικού κέντρου (DATA CENTER)  κεντρικών γραφείων (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Μπατάλια).
 15. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Σταύρου Κουτσογιάννη (εισηγητής ο νομικός συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ κ. Χατζηγιαννάκης).
 16. Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως θεραπείας της Γενικής Κλινικής CITY CLINIC Γ. Μελισσουργός και ΣΙΑ Ε.Ε. (εισηγητής ο νομικός συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ κ. Χατζηγιαννάκης).
 17. Παροχή πληρεξουσιότητας για άσκηση προσφυγών κατά Διοικητικών προστίμων (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).