Παρακολούθηση εφαρμογής υλοποίησης των στόχων του ΠΕΣΔΑ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ 17 της με αριθμ. 414/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου  Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η 2η Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Π.Ε.Σ.Δ.Α.) Αττικής, «Η παρακολούθηση της εφαρμογής του ΠΕΣΔΑ γίνεται από τον ΕΔΣΝΑ» και περαιτέρω «Η παρακολούθηση της υλοποίησης των στόχων του ΠΕΣΔΑ είναι άμεσα συναρτώμενη με την παρακολούθηση της υλοποίησης των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης …». 

Στο πλαίσιο αυτό, σας κοινοποιούμε αρχείο – πίνακα καταγραφής που θα πρέπει να συμπληρώσετε με τα στοιχεία και δεδομένα του Τ.Σ.Δ., για το Α΄ εξάμηνο του έτους 2017 (δηλ. όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί την 30-06-2017). Για διευκόλυνση, το εν λόγω αρχείο – πίνακας είναι ανηρτημένο και στην ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ και μπορείτε να το κατεβάσετε πατώντας εδώ.

Πλέον αυτών, σε περίπτωση που έχετε υποβάλει αίτημα χρηματοδότησης για την υλοποίηση έργων και δράσεων του Τ.Σ.Δ., παρακαλούμε να μας γνωρίσετε σχετικά, αποστέλλοντάς μας (ει δυνατόν και σε ηλεκτρονική μορφή) και το υποβληθέν Τεχνικό Δελτίο.

 Προκειμένου ο ΕΔΣΝΑ να μπορέσει να προχωρήσει σε επόμενες ενέργειες (περαιτέρω σχεδιασμός, δράσεις, κατανομές πιστώσεων, κλπ), τα ανωτέρω ζητούμενα στοιχεία θα πρέπει να έχουν περιέλθει σε εμάς, το αργότερο την 05-11-2017 και ηλεκτρονικά στο email : hountis@edsna.gr.

Πίνακας Α (1ο εξάμηνο 2017)