Απολογισμός τριετίας εφαρμογής υλοποίησης των στόχων του ΠΕΣΔΑ
#
Βιογραφικό Προέδρου ΕΔΣΝΑ
3ος Ετήσιος Απολογισμός Λειτουργίας της Μονάδας Αποτέφρωσης Ε.Α.Υ.Μ. στα πλαίσια της Α.Π.1243/2.2.16 Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών