Διακηρύξεις / Διαγωνισμοί 2021

Για Διακηρύξεις / Διαγωνισμούς περιόδου 2017-2020 πατήστε εδώ.

Για Διακηρύξεις / Διαγωνισμούς περιόδου 2013-2016 πατήστε εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ  2021

24/04/2021

Ενημέρωση για την εξέλιξη του διαγωνισμού «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ ΒΑ ΑΤΤΙΚΗΣ». ΑΕΕ 148/2021 (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 121711)

07/04/2021

Ενημέρωση και λήψη απόφασης επί του ηλεκτρονικού διαγωνισμού "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.Δ.Α. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ".

Ενημέρωση για την εξέλιξη του Διαγωνισμού "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.Δ.Α. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ" και λήψη απόφασης. ΑΕΕ 101/2021

06/04/2021

Συνοπτικός διαγωνισμός για την Αμοιβή για υπηρεσίες ανάλυσης φυσικοχημικών παραμέτρων των υπογείων υδάτων για περιβαλλοντικό έλεγχο.

03/04/2021

Έγκριση Πρακτικού Ι του Διαγωνισμού «Προμήθεια υλικού για την προώθηση της ανακύκλωσης». ΑΕΕ 103/2021

29/03/2021

Διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού με τίτλο «Αναβάθμιση και Λειτουργία του ΕΜΑ Άνω Λιοσίων και μετατροπή αυτού σε ʺΠράσινο Εργοστάσιοʺ». ΑΕΕ 108/2021

16/03/2021

Τεύχος τροποποιήσεων των συμβατικών τευχών του έργου με τίτλο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» και Παραρτήματος. (ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 29/04/2021 20:00) - (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 121711)

05/03/2021

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο "ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ Β.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ" (Αριθμός Συτήματος ΕΣΗΔΗΣ: 158762)

04/03/2021

Τεύχος διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των οριων για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία "ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ" (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 106988)

03/03/2021

Ερωτηματολόγιο Διαγνωστικής Έρευνας Αγοράς ''ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ''

Ερωτηματολόγιο Διαγνωστικής Έρευνας Αγοράς ''ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ'' 

02/03/2021

Παροχή Διευκρινήσεων επί ερωτημάτων στο πλαίσιο του διαγωνισμού με αντικείμενο τις "ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΒΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ"

19/02/2021

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για τη σύναψη ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων Έργου άνω των ορίων του Ν.4412/2016 με αξιολόγηση Μελέτης και κριτήριο ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. (Συμπληρ.) - ψ

16/02/2021

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για τη σύναψη ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων Έργου άνω των ορίων του Ν.4412/2016 με αξιολόγηση Μελέτης και κριτήριο ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 121711)

08/02/2021

Τεύχη Δημοπράτησης ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης: "ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΒΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ"

29/01/2021

Παροχή διευκρινήσεων στα πλαίσια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.Δ.Α. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ». (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 104117)

25/01/2021

Ανακοίνωση παράτασης υποβολής προσφορών για την διακήρυξη με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 103984)

19/01/2021

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 103984)

05/01/2021

Διακήρυξη Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αντικείμενο τη σύναψη σύμβασης για την «Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων ΕΔΣΝΑ» (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 104613)