Πρόσκληση 10ης Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2019

Συνεδριάζει στις 10 Απριλίο 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 10ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για τις "Μελέτες ωρίμανσης για την κατασκευή πράσινου σημείου στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου" (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής, Σταματοπούλου).
2. Λήψη απόφασης προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού στα πλαίσια τετραετούς σχεδίου για τα έτη 2020-2023 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4590/19 (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).
3. Λήψη απόφασης έγκρισης 3ου Πρακτικού Διεξαγωγής Διαγωνισμού 13247/2018 (Αξιολόγηση φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την «Προμήθεια μικρού αναρροφητικού σαρώθρου» (εισηγητές η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Τζίτζιφα και κ. Μαυρωνάς).
4. Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την «Προμήθεια κάδων Ανακύκλωσης» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Φώτος).
5. Λήψη απόφασης επί της πρόσληψης υπαλλήλων με σύμβαση δίμηνης διάρκειας (εισηγητές Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης και Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
6. Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού 1Β Διεξαγωγής Διαγωνισμού και τεχνικών προσφορών και Πρακτικού 2 ανοίγματος οικονομικών προσφορών του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 65293 για τις υπηρεσίες με τίτλο «Υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων στο ΕΜΑ & αξιοποίησης των παραγόμενων προϊόντων» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Καψιμάλη).
7. Έγκριση μελέτης εφαρμογής του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης, διευθέτησης & εξομάλυνσης πρανών κυττάρων του ΧΥΤΑ Φυλής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
8. Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης, διευθέτησης & εξομάλυνσης πρανών κυττάρων του ΧΥΤΑ Φυλής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
9. Λήψη απόφασης έγκρισης επί του 1ου ΑΠΕ του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης, διευθέτησης & εξομάλυνσης πρανών κυττάρων του ΧΥΤΑ Φυλής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
10. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 546/2018 Απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής για ορισμό υπαλλήλων σε Επιτροπές του ΕΔΣΝΑ για προμήθειες, εργασίες και Ενστάσεις, σύμφωνα με το νόμο 4412/2016 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρη).
11. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για άσκηση αγωγής κατά του Δήμου Αλίμου (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
12. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών σε αγωγή των Γαλατά κλπ (Συν. 28) κατά του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).