Πρόσκληση 9ης Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2019

Συνεδριάζει στις 27 Μαρτίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 9ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών - Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικών Προσφορών για την Ανάδειξη Αναδόχου του συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (IT HARDWARE AND SOFTWARE – INTERGRATION AND MODIFICATION OF SWAN PLATFORM)» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Τζίτζιφα).
2. Λήψη απόφασης επί του υπ΄αριθ. Πρωτ. 1602/07.02.19 αιτήματος απομείωσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της εταιρείας CMT Προοπτική (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης ΠΕΚΕΠ κα Σκιάδη).
3. Λήψη απόφασης έγκρισης του 3ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Συμπληρωματικά έργα αποκατάστασης φθορών στην Ο.Ε.Δ.Α. Δυτ. Αττικής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
4. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΕΔΣΝΑ και της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών με αντικείμενο την: «Έρευνα Δράσεων ευαισθητοποίησης σε θέματα ανακύκλωσης και περιβάλλοντος (εισηγητής μέλος της Ε.Ε. κ. Βρούστης).
5. Λήψη απόφασης σχετικά με την επάρκεια ή μη μέτρων αυτοκάθαρσης εκ μέρους οικονομικού φορέα που έχει υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 65293 για τις υπηρεσίες με τίτλο «Υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων στο ΕΜΑ & αξιοποίησης των παραγόμενων προϊόντων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
6. Λήψη απόφασης σχετικά με την επάρκεια ή μη μέτρων αυτοκάθαρσης εκ μέρους οικονομικού φορέα που έχει υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 69210 για τις υπηρεσίες με τίτλο «Υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων στο ΕΜΑ & αξιοποίησης των παραγόμενων προϊόντων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
7. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τον ορισμό επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια κινητού εξοπλισμού Ανακύκλωσης και Βιοαποβλήτων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
8. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τον ορισμό επιτροπής διαγωνισμού για την «Συντήρηση και επισκευή κινητού εξοπλισμού ΕΔΣΝΑ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
9. Λήψη απόφασης επί αιτήματος συμβιβασμού της Starguard ΕΠΕ (εισηγητής νομικός συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ κ. Χατζηγιαννάκης).
10. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παροχή έγγραφων εξηγήσεων στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης (εισηγητής Αυτοτελούς Τμήματος Ευθύνης Προέδρου).
11. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (εισηγητής Αυτοτελούς Τμήματος Ευθύνης Προέδρου).
12. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της με αρ. 1528/2019 Απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (εισηγητής Αυτοτελούς Τμήματος Ευθύνης Προέδρου).