Πρόσκληση 7ης Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2019

Συνεδριάζει στις 13 Μαρτίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 7ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Λήψη απόφασης 1ης τροποποίησης Πίνακα Εκτελεστέων Έργων του ΕΔΣΝΑ έτους 2019 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
2. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του ΕΔΣΝΑ έτους 2019 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
3. Λήψη απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ" ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
4. Έγκριση 1Ου & 2ου Πρακτικού Διεξαγωγής Διαγωνισμού (αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – CONTAINERS ΚΑΙ ΒΥΤΙΟΥ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΜΕΝΟΥ ΣΕ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΜΑ» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Λεβεντέρης).
5. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της εταιρείας ΚΑΛΛΙΑΡΕΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (εισηγητής κ. Πανταζής).
6. Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού πληροφορικής για όλες τις εγκαταστάσεις του ΕΔΣΝΑ» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Τζίτζιφα).
7. Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ” ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «OPEN TECHNOLOGY SERVICES OTS» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Τζίτζιφα).
8. Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: "Μελέτες ωρίμανσης για την κατασκευή πράσινου σημείου στο Δ. Μοσχάτου-Ταύρου" (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κα Σταματοπούλου).
9. Έγκριση μελετών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τον διαγωνισμό «Αναβάθμιση και Λειτουργία του ΕΜΑ Άνω Λιοσίων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
10. Λήψη απόφασης τελικής έγκρισης 2ου ΑΠΕ (1ης ΣΣ) και του 3ου ΑΠΕ (2ης ΣΣ) του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ Β΄ ΦΑΣΗΣ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
11. Λήψη απόφασης επί αιτήματος παράτασης της υπ’ αριθμ. 14114/18 σύμβασης για υπηρεσίες συμβούλου κοστολόγησης και ανάπτυξης δραστηριοτήτων ΣΜΑ Σχιστού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
12. Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 56/2019 ΑΕΕ, έγκριση μελέτης για την "Συντήρηση & επισκευή κινητού εξοπλισμού" και κατάρτιση όρων διακήρυξης (εισηγητές Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης και Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
13. Λήψη απόφασης για την έκδοση Χ.Ε. προπληρωμής για ΚΤΕΟ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
14. Λήψη απόφασης για σύσταση παγίας προκαταβολής του ΕΔΣΝΑ έτους 2019, ορισμός υπολόγου και έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
15. Λήψη απόφασης για Επιτροπή καταστροφής χρηματικών ενταλμάτων και βεβαιωτικών καταλόγων παλαιού αρχείου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, ετών 1995-1996 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
16. Έγκριση μελέτης για την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του ΕΔΣΝΑ, κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
17. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την Μετασκευή Παλαιών Κοντέϊνερ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
18. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την Συντήρηση & επισκευή των ξέστρων τροφοδοσίας ΣΜΑ Σχιστού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
19. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση επί αγωγής εργαζομένων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
20. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση επί αγωγής Καπετάνου κλπ ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
21. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση επί αγωγής Κουμπάρδα και Μπάκα ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
22. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση επί ανακοπής του Δήμου Γλυφάδας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
23. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση επί ανακοπής του ελληνικού δημοσίου κατά αρνητικής δήλωσης τρίτου του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
24. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της με αρ. 4815/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (εισηγητής ο νομικός συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ κ. Χατζηγιαννάκης)
25. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών από το ΕΤΕΑΕΠ (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).