Πρόσκληση 6ης Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2019

Συνεδριάζει στις 06 Μαρτίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 6ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Λήψη απόφασης 1ης τροποποίησης Πίνακα Εκτελεστέων Έργων του ΕΔΣΝΑ έτους 2019 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
2. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του ΕΔΣΝΑ έτους 2019 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
3. Έγκριση μελετών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τον διαγωνισμό «Αναβάθμιση και Λειτουργία του ΕΜΑ Άνω Λιοσίων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
4. Λήψη απόφασης για την έκδοση Χ.Ε. προπληρωμής για ΚΤΕΟ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
5. Λήψη απόφασης για σύσταση παγίας προκαταβολής του ΕΔΣΝΑ έτους 2019, ορισμός υπολόγου και έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
6. Λήψη απόφασης για Επιτροπή καταστροφής χρηματικών ενταλμάτων και βεβαιωτικών καταλόγων παλαιού αρχείου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, ετών 1995-1996 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
7. Έγκριση μελέτης για την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του ΕΔΣΝΑ, κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
8. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την Μετασκευή Παλαιών Κοντέϊνερ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
9. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την Συντήρηση & επισκευή των ξέστρων τροφοδοσίας ΣΜΑ Σχιστού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).