Πρόσκληση 5ης Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2019

Συνεδριάζει στις 20 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 5ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 34/2019 ΑΕΕ που αφορά την «Ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της από 31/12/2010 (υπ΄αριθ.πρωτ.11677) σύμβασης για την παροχή «Υπηρεσιών Υποστήριξης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Επισκευής του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Συμμείκτων Δημοτικών Απορριμμάτων (ΕΜΑ)» (εισηγητής το μέλος της Ε.Ε. κ. Βρούστης).
2. Έγκριση 2ου Πρακτικού Διεξαγωγής Διαγωνισμού (Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς) για την «Προμήθεια μικρού αναρροφητικού σαρώθρου» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Τζίτζιφα).
3. Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων Ανακύκλωσης (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Φώτος).
4. Έγκριση 1ου Πρακτικού Διεξαγωγής Διαγωνισμού (αποσφράγιση προσφορών και αξιολόγηση φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομική Προσφορά) «Εξαιρετικά επείγουσες υπηρεσίες υποστήριξης λειτουργικών αναγκών λειοτεμαχισμού πρασίνων και ογκωδών απορριμμάτων» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Παπασταμάτης).
5. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
6. Λήψη απόφασης για συμμόρφωση με την υπ’ αριθ. Ν30/2019 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών – Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισηγητές ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Χουντής, νομικός συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ κ. Βασίλειος Χατζηγιαννάκης).
7. Έγκριση σχεδίου Αποκατάστασης λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων σε περίπτωση καταστροφής (disaster recovery plan) (εισηγητές κ.κ. Καραλιώτας, Παναγίτσας).
8. Έγκριση μελέτης "Προμήθεια κινητού εξοπλισμού Ανακύκλωσης και Βιοαποβλήτων" και κατάρτιση όρων διακήρυξης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
9. Έγκριση κανονισμού Χρήσης των Εγκαταστάσεων του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
10. Έγκριση μελέτης "Συντήρηση και επισκευή κινητού εξοπλισμού" και κατάρτιση όρων διακήρυξης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
11. Λήψη απόφασης επί του 3ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: «Εργασίες Διαμόρφωσης Κυττάρων Β΄ Φάσης» (εισηγήτρια κα Κοτσεκίδου).
12. Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών αρμοδιότητας Δ.Υ.π.Α. της συμφωνίας πλαίσιο για την «Συντήρηση και Επισκευή μηχανημάτων ΕΔΣΝΑ» (εισηγήτρια κα Κοτσεκίδου).
13. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για τη σύμβαση με τίτλο: «Αμοιβή για εργασίες μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων για τη συμμόρφωση με τους όρους της ΑΕΠΟ 36395/2017» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
14. Λήψη απόφασης για παράταση της σύμβασης μεταξύ ΕΔΣΝΑ και του Δήμου Πειραιά για την παροχή Υπηρεσιών Μεταφόρτωσης στο ΣΜΑ Σχιστού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
15. Λήψη απόφασης για έγκριση σύναψης σύμβασης με τον Δήμο Γλυφάδας (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
16. Έγκριση μελέτης Κατασκευής δικτύου οπτικών ινών στις εγκαταστάσεις του ΣΜΑ Σχιστού (εισηγητές κ.κ. Μνηματίδης, Καραλιώτας και Παναγίτσας).
17. Έγκριση μελέτης Κατασκευής μηχανογραφικού κέντρου και κέντρου ελέγχου εγκατάστασης ΣΜΑ Σχιστού (εισηγητές κ.κ. Μνηματίδης, Καραλιώτας και Παναγίτσας).
18. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το "Διαβαλκανικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα συνεργασίας Balkan‐Mediterranean Interreg 2014‐2020 με τίτλο "SWAN- a digital Solid Waste reuse plAtform for BalkaN"- Εξοπλισμός και λογισμικό πληροφορικής – Τεχνική επεξεργασία βάσεων δεδομένων (IT hardware and software – Intergration and modification of SWAN Platform)" (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
19. Παράταση σύμβασης για την προμήθεια γάλακτος των εργαζομένων στον ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
20. Λήψη απόφασης έγκρισης της έκθεσης επί των Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. κατά το τέταρτο Τρίμηνο του 2018 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
21. Λήψη απόφασης για μέτρα είσπραξης οφειλών Δημοσίων Νοσοκομείων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
22. Λήψη απόφασης διαγραφής ποσών από Χ.Κ. μεταφόρτωσης του Δ. Αθηναίων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
23. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για άσκηση αγωγής σε βάρος της εταιρείας Waste Solutions AE (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
24. Λήψη απόφασης για ενέργειες του ΕΔΣΝΑ με στόχο τη μείωση του υπολείμματος των ΚΔΑΥ (εισηγητής κ. Αριστείδης Βρούστης, μέλος της ΕΕ)
25. Λήψη απόφασης παροχής νομικής συνδρομής για τη δημιουργία ΣΕΔ (εισηγητής κ. Αριστείδης Βρούστης, μέλος της ΕΕ, Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου)
26. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράταση ενώπιον του ΣτΕ επί αιτημάτων ακύρωσης, αναστολής εκτέλεσης και έκδοσης προσωρινής διαταγής της "Ανακύκλωση Στερεών Αποβλήτων Ανώνυμη Εταιρεία" (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου)
27. Ανάθεση για σύνταξη γνωμοδότησης επί θεμάτων που αφορούν διορισμό εργαζομένων (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).