Πρόσκληση 3ης Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2019

Συνεδριάζει στις 06 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 3ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της εταιρείας POLYECO (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
2. Ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της από 31/12/2010 (υπ΄αριθ.πρωτ.11677) σύμβασης για την παροχή «Υπηρεσιών Υποστήριξης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Επισκευής του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Συμμείκτων Δημοτικών Απορριμμάτων (ΕΜΑ)» και λήψη απόφασης (εισηγητής: Αριστείδης Βρούστης, μέλος της Ε.Ε.).
3. Ενημέρωση σχετικά με την πορεία του ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθ. 11152/11-10-2018 διακήρυξη με αντικείμενο τις «Υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων στο ΕΜΑ & αξιοποίησης των παραγόμενων προϊόντων» (εισηγητής: Βασίλειος Χατζηγιαννάκης, νομικός συνεργάτης).
4. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης, ορισμός συμμετέχοντος μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής και συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ ΝΑ Αττικής» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Τσακάλου).
5. Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών -Τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη Αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Συντήρηση πληροφοριακού συστήματος κεντρικών γραφείων και προμήθεια συστήματος αυτόματης αποστολής στοιχείων στον κόμβο διαλειτουργικότητας» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Τζίτζιφα).
6. Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών -Τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη Αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού πληροφορικής για όλες τις εγκαταστάσεις του ΕΔΣΝΑ» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Τζίτζιφα).
7. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοιντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης».
8. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της σύμβασης (3ος Α.Π.Ε.) του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ ΝΑ Αττικής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
9. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της σύμβασης (3ος Α.Π.Ε.) του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Κερατέας» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
10. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της σύμβασης (3ος Α.Π.Ε.) του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Μεγάρων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
11. Λήψη απόφασης αποστολής αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την απόδοση της διαφοράς παρακρατούμενων εισφορών 3ου Τριμήνου 2018, ποσού 128.776,96 € (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
12. Λήψη απόφασης υποβολής αιτήματος προς τη ΔΕΗ για παρακράτηση της τέταρτης τριμηνιαίας δόσης των εισφορών των Δήμων – μελών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2018 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).