Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2019

Συνεδριάζει στις 30 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 2ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Λήψη απόφασης επί του 3ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΥΤΑ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ,ΤΟΥΣ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΝΤΕΣ ΧΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΧΙΣΤΟΥ» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Τσακάλου).
2. Λήψη απόφασης για την ορθή κατάταξη του υπαλλήλου ΙΔΑΧ του ΕΔΣΝΑ κου Καραλιώτα Χρήστου του Δημητρίου και την αλλαγή κλάδου από ΤΕ Πληροφορικής σε ΤΕ Ηλεκτρονικού Μηχανικού (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).
3. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., προκειμένου να συμπεριληφθούν οι προσωποπαγείς θέσεις στις οποίες κατατάχθηκαν υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ., που προσλήφθηκαν σε συμμόρφωση σε δικαστικές αποφάσεις (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).
4. Έγκριση 1ου Πρακτικού Διεξαγωγής Διαγωνισμού (αποσφράγιση προσφορών και αξιολόγηση φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής & τεχνικών προσφορών) για την «Προμήθεια μικρού αναρροφητικού σαρώθρου» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Τζίτζιφα).
5. Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού Αναδόχου του διαγωνισμού «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ" ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
6. Μεταβολή του κοινοπρακτικού σχήματος της σύμβασης για τις «Υπηρεσίες Επέκτασης – Λειτουργίας – Συντήρησης Μονάδων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (Τμήμα ΙΙ) Α. Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α’ Φάση του 2ου Τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
7. Ενημέρωση και λήψη απόφασης για τις «Υπηρεσίες Επέκτασης – Λειτουργίας – Συντήρησης Μονάδων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (Τμήμα ΙΙ) Α. Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α’ Φάση του 2ου Τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
8. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της εταιρείας POLYECO (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
9. Λήψης απόφασης για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμ. 1243/2-2-2016/ΕΔΣΝΑ συμβάσεως παραχώρησης υπηρεσιών για τις υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης του Αποτεφρωτήρα ΕΑΥΜ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΘΕΑ κ. Τερζής).
10. Λήψη απόφασης για την Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών για τη σύμβαση «ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΘΕΑ κ. Τερζής).
11. Λήψη απόφασης για την κατακύρωση αποτελέσματος Δημόσιας Προφορικής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την Εκποίηση παλαιοχάρτου από το Πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προιστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
12. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί τεσσάρων αγωγών κατά του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
13. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της με αρ. 58/2019 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (εισηγητής νομικός συνεργάτης κ. Χατζηγιαννάκης).
14. Λήψη απόφασης ανάθεσης σύνταξης γνωμοδότησης επί νομικού ζητήματος (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).