Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2019

Συνεδριάζει στις 15 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 1ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού Διαγωνισμού “SWAN- A DIGITAL SOLID WASTE REUSE PLATFORM FOR BALKAN” «ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SWAN». (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κος Φώτος).
2. Ενημέρωση για την υποστήριξη του ΕΔΣΝΑ στην υποβολή πρότασης του ΕΜΠ στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Life+ 2018 με τίτλο "SUSTAINABLE BIOGAS PURIFICATION SYSTEM IN LANDFILLS AND MUNICIPAL SOLID WASTES TREATMENT PLANTS" (ΒIOGASNET) (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης ΠΕΚΕΠ κα Σκιάδη).
3. Μεταβολή του κοινοπρακτικού σχήματος της σύμβασης για τις «Υπηρεσίες Επέκτασης – Λειτουργίας – Συντήρησης Μονάδων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (Τμήμα ΙΙ) Α. Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α’ Φάση του 2ου Τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
4. Ενημέρωση και λήψη απόφασης για τις «Υπηρεσίες Επέκτασης – Λειτουργίας – Συντήρησης Μονάδων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (Τμήμα ΙΙ) Α. Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α’ Φάση του 2ου Τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
5. Λήψη απόφασης για την ετήσια δυναμικότητα του ΧΥΤΥ Γραμματικού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
6. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της εταιρείας POLYECO.
7. Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού «Υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων στο ΕΜΑ & αξιοποίησης των παραγόμενων προϊόντων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
8. Τροποποίηση σύμβασης με τον ΟΚΑΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
9. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια συστήματος επεξεργασίας στραγγισμάτων ΣΜΑ Σχιστού» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
10. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του ΣτΕ επί δύο (2) αιτήσεων ακύρωσης (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
11. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών επί ανακοπής του Δήμου Κρωπίας (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
12. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά Διαταγής Πληρωμής και λοιπά ένδικα μέσα (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
13. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση εσόδων του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).