Πρόσκληση 46ης Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2018

Συνεδριάζει στις 27 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 46ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Λήψη απόφασης ψήφισης του Προϋπολογισμού του ΕΔΣΝΑ έτους 2019 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
2. Λήψη απόφασης ψήφισης του ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης Ο.Π.Δ. του ΕΔΣΝΑ έτους 2019 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).