Πρόσκληση 45ης Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2018

Συνεδριάζει στις 27 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 45ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Ορισμός εκπροσώπων του ΕΔΣΝΑ, για τη διοικητική παραλαβή προς χρήση, του έργου «Κατασκευή ΧΥΤΑ στην ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής στη θέση Μαύρο Βουνό Γραμματικού» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
2. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της Αναδόχου έγκρισης παράτασης του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης, διευθέτησης & εξομάλυνσης πρανών κυττάρων του ΧΥΤΑ Φυλής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
3. Λήψη απόφασης σχετικά με τη λειτουργία του ΕΜΑ (εισηγητές κ.κ. Βρούστης, Ζαρμπούτης και Χατζηγιανάκης).
4. Έγκριση μελέτης με τίτλο "Διαβαλκανικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα συνεργασίας Balkan‐Mediterranean Interreg 2014‐2020 με τίτλο "SWAN- a digital Solid Waste reuse plAtform for BalkaN"- Εξοπλισμός και λογισμικό πληροφορικής – Τεχνική επεξεργασία βάσεων δεδομένων (IT hardware and software – Intergration and modification of SWAN Platform)" και έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης (εισηγήτρια η Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης ΠΕΚΕΠ κα Σκιάδη).
5. Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. 15242/20.12.2018 απόφασης Προέδρου περί παράτασης του χρόνου αποσφράγισης των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του διαγωνισμού «Υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων στο ΕΜΑ και αξιοποίησης των παραγόμενων προϊόντων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
6. Λήψη απόφασης για Ανανέωση Προγραμματικής Σύμβασης με Δήμο Αθηναίων για την κατασκευή του Σ.Μ.Α. Ελαιώνα.
7. Ορισμός Επιτροπής για την Παραλαβή των εργασιών της σύμβασης Συντήρησης εξειδικευμένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ΣΜΑ Σχιστού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
8. Λήψη απόφασης ψήφισης Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων ΕΔΣΝΑ έτους 2019 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
9. Λήψη απόφασης για ορισμό υπαλλήλων σε Επιτροπές του ΕΔΣΝΑ για προμήθειες, εργασίες και Ενστάσεις, σύμφωνα με το νόμο 4412/2016 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
10. Απαλλαγή υπολόγου Καπετάνου Δημήτρη από Χ.Ε. προπληρωμής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
11. Απαλλαγή υπολόγου Βαρβαρόπουλου Ιωάννη από Χ.Ε. προπληρωμής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
12. Απαλλαγή υπολόγου Μπέλου Κωνσταντίας από Χ.Ε. προπληρωμής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
13. Λήψη απόφασης για παραχώρηση του ΚΗΥ-8284,ΚΗΟ-3365 και ΚΗΙ-6079 Οχημάτων στον Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος (εισηγητής κ. Λιβανόπουλος).
14. Λήψη απόφασης για παράταση παραχώρησης μηχανήματος φορτωτή JCB στο Δήμο Aίγινας (εισηγητής κ. Λιβανόπουλος).
15. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση στο ΣτΕ επί αίτησης ακύρωσης του Δήμου Φυλής (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
16. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών επί αγωγής της «ΚΞ Τομή ΑΒΕΤΕ-Ηλέκτωρ ΑΕ» κατά του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
17. Λήψη απόφασης επί αιτήματος συμβιβασμού της «Τεχνικές Ηλεκτρικές Κατασκευές Ανώνυμη Κατασκευαστική Τεχνική Εταιρεία» (εισηγητής ο νομικός συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ κ. Χατζηγιαννάκης).