Πρόσκληση 35ης Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2018

Συνεδριάζει στις 24 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 35ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης Δημοπρασίας «Εκποίησης Παλαιοσιδήρου (scrap) του ΕΔΣΝΑ» (εισηγήτρια κα Κορωναίου).
2. Έγκριση μελέτης ανάπτυξης “της διακριτής συλλογής, Ανακύκλωσης και ανάπτυξης Βιοαποβλήτων Περιφέρειας Αττικής” (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
3. Ενημέρωση Εκτελεστικής Επιτροπής και λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Πειραιά (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
4. Έγκριση μελέτης για την προμήθεια οχημάτων container και βυτίου φορτοεκφορτωνόμενου σε γερανοφόρο όχημα τις ανάγκες της Δ/νσης ΣΜΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
5. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ενός τετραξονικού οχήματος στο Δήμο Αίγινας (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
6. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης του ΣΜΑ Σχιστού» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
7. Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την τεχνική αξιολόγηση και την οριστική παραλαβή της σύμβασης λειτουργίας του ΕΜΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
8. Κατάρτιση όρων διακήρυξης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
9. Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την Προμήθεια & Εγκατάσταση 3Χ500 Φωτοβολταϊκών (Φ/β) συστημάτων με χρήση net metering, σταθμού φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων & δύο ηλεκτροκίνητων οχημάτων (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Σταματοπούλου).
10. Ενημέρωση και λήψη απόφασης επί αιτήματος αντικατάστασης ιατρικής εξέτασης στο πλαίσιο των εργασιών της Σύμβασης: “Διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας και εκτίμησης περιβαλλοντικών παραμέτρων στην Ο.Ε.Δ.Α. Δυτικής Αττικής και την ευρύτερη περιοχή της” (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης ΠΕΚΕΠ κα Σκιάδη).
11. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 5ου Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΙΣ Ο.Ε.Δ.Α. ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
12. ΄Εγκριση μελέτης «Υπηρεσιών Συντήρησης Πληροφορικού Συστήματος Κεντρικών Γραφείων και προμήθεια συστήματος αυτόματης αποστολής στοιχείων στον κόμβο διαλειτουργικότητας» (εισηγητές κ.κ. Καραλιώτας και Παναγίτσας).
13. Ενημέρωση της Ε.Ε. για τη συμμόρφωση του ΕΔΣΝΑ στο νέο γενικό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (εισηγητές κ.κ. Καραλιώτας και Παναγίτσας).
14. Προέγκριση Ισολογισμού, αποτελέσματα χρήσης, λογαριασμοί γενικής εκμετάλλευσης χρήσης του ΕΔΣΝΑ έτους 2016 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
15. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια μικρού αναρροφητικού σαρώθρου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/ναης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
16. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
17. Λήψη απόφασης αποστολής αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την απόδοση της διαφοράς παρακρατούμενων εισφορών 2ου τριμήνου 2018, ποσού 547.074,80€ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
18. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρακτικού που αφορά την παύση κυκλοφορίας οχημάτων του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής κ. Λιβανόπουλος).