Πρόσκληση 32ης Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2018

Συνεδριάζει στις 10 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 32ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης, ορισμός συμμετέχοντος μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής και συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: "Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Μεγάρων" (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 2. Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας των εργαζομένων του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής κ. Βουρνάς).
 3. Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού Κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής Εργασιών για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΙΣ ΟΕΔΑ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 4. Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών αρμοδιότητας ΔΥΠ.Α. της συμφωνίας Πλαίσιο για την «Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων ΕΔΣΝΑ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 5. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 385/2018 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 6. Υποβολή 3ης τροποποίησης πίνακα εκτελεστέων έργων ΕΔΣΝΑ έτους 2018 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 7. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΕΔΣΝΑ έτους 2018 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 8. Έγκριση μελέτης για την προμήθεια οχημάτων containers και βυτίου φορτοεκφορτωνόμενο σε γερανοφόρο όχημα για τις ανάγκες της Δ/νσης ΣΜΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
 9. Έγκριση μελέτης του έργου «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ΣΜΑ Σχιστού» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
 10. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ενός τετραξονικού οχήματος στο Δήμο Αίγινας» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
 11. Λήψη απόφασης απαλλαγής υπολόγου κ. Παπασταμάτη Αθανάσιου από το υπ’ αριθμ. 741/2018 Χρηματικό Ένταλμα προπληρωμής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 12. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο επί νομικών ζητημάτων (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 13. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).