Πρόσκληση 31ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2018

Συνεδριάζει στις 04 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 31ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

  1. Λήψη απόφασης έγκρισης 1ου Πρακτικού Διεξαγωγής Διαγωνισμού (αποσφράγιση προσφορών και αξιολόγηση φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής) για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ».

 (Το θέμα είναι κατεπείγον, διότι λήγει η σύμβαση και πρέπει να προχωρήσει άμεσα ο διαγωνισμός για την εύρυθμη λειτουργία του ΕΔΣΝΑ).