Πρόσκληση 30ης Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2018

Συνεδριάζει στις 28 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 30ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Αίτημα της Επιτροπής Διαγωνισμού για αποσφράγιση οικονομικής προσφοράς και ορισμό ημερομηνίας και ώρας για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας των εργαζομένων του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κος Πανταζής).
 2. Λήψη απόφασης για απομείωση αντικειμένου σύμβασης 5851/5-6-2018 προμήθειας εφαρμογών λογισμικού (εισηγητής κ. Παναγίτσας).
 3. Λήψη απόφασης για δίμηνη Σύμβαση για την ασφάλιση των Οχημάτων –Μηχανημάτων του ΕΔΣΝΑ (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Καψιμάλη).
 4. Επικαιροποίηση Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του ΣΜΑ Ελαιώνα (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
 5. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης «Διαβαλκανικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα συνεργασίας Balkan‐Mediterranean Interreg 2014‐2020 με τίτλο “SWAN- a digital Solid Waste reuse plAtform for BalkaN”, Μελέτες, Έρευνες και Εκπαίδευση σχετικά με την υλοποίηση της πλατφόρμας του έργου SWAN» (εισηγήτρια η Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης ΠΕΚΕΠ κα Σκιάδη).
 6. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της σύμβασης "Προμήθεια κινητού εξοπλισμού για το Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Χαρτιού με Διαλογή στην Πηγή μέσω ενοικίων χρηματοδοτικής μίσθωσης", (εισηγητής Αν Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 7. Λήψη απόφασης περί κατάρτισης όρων διακήρυξης και έγκρισης των τευχών δημοπράτησης για τις «Υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων στο ΕΜΑ & αξιοποίησης των παραγόμενων προϊόντων» (εισηγητές μέλος Ε.Ε. κ. Βρούστης, & Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρακτικού που αφορά την παύση κυκλοφορίας οχημάτων του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής κ. Λιβανόπουλος).
 9. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΕΔΣΝΑ έτους 2018 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 10. Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής εκτίμησης η οποία θα καθορίσει το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς για την κατάρτιση διακήρυξης δημοπρασίας «Εκποίησης ανακυκλώσιμου παλαιοχάρτου από το Πρόγραμμα Διαλογής στην πηγή του ΕΔΣΝΑ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 11. Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής εκτίμησης η οποία θα καθορίσει το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς για την κατάρτιση διακήρυξης δημοπρασίας «Εκποίησης παλαιοσιδήρου (scrap) του ΕΔΣΝΑ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 12. Λήψη απόφασης για τον ορισμό των μελών και συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας «Εκποίησης ανακυκλώσιμου παλαιοχάρτου από το Πρόγραμμα Διαλογής στην πηγή του ΕΔΣΝΑ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 13. Λήψη απόφασης για τον ορισμό των μελών και συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας «Εκποίησης παλαιοσιδήρου (scrap) του ΕΔΣΝΑ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 14. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών επί τριών (3) αγωγών εργαζομένων του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 15. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών επί προσφυγής της εταιρείας Sterimed (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).