Πρόσκληση 29ης Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2018

Συνεδριάζει στις 12 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 29ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

  1. Ενημέρωση για τις Διαδικασίες Ωρίμανσης και Χρηματοδότησης για την κατασκευή έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ στη θέση "ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ" Γραμματικού» και λήψη απόφασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

  2. Συζήτηση για την έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του ΕΔΣΝΑ και των Δήμων Μεγαρέων, Σαλαμίνας κλπ για την υλοποίηση της Πράξης: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μ.Ε.Β.Α. ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ» στο πλαίσιο της Υλοποίησης των υποχρεώσεων που επιβάλλουν ο ΕΔΣΝΑ, το ΠΕ.Σ.Δ.Α. Αττικής και τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων των Δήμων και λήψη απόφασης.

  3. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον συνοπτικό διαγωνισμό «Συντήρησης και Επισκευή κάδων Ανακύκλωσης» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Φώτος).

  4. Έγκριση Πρακτικού Διεξαγωγής Διαγωνισμού (αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την «Συντήρηση, επισκευή & θέση σε λειτουργία των λειοτεμαχιστών ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Κοτσεκίδου).

  5. Λήψη απόφασης για έγκριση του πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη μελών και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΣ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΝΤΕΣ ΧΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΧΙΣΤΟΥ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).

  6. Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την "Προμήθεια & Εγκατάσταση 3Χ500 Φωτοβολταϊκών (Φ/β) συστημάτων με χρήση net metering, σταθμού φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων & δύο ηλεκτροκίνητων οχημάτων" (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Σταματοπούλου).

  7. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για διέλευση οχημάτων μέσω διοδίων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).

  8. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για συνδρομή σε νομικά ζητήματα (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).

  9. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για υποβολή δήλωσης τρίτου (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).