Πρόσκληση 28ης Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2018

Συνεδριάζει στις 05 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 28ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Αποδοχή συνδρομής συνεργατών του ΕΔΣΝΑ στις πληγείσες περιοχές από την πυρκαγιά στις 23-07-2018.
 2. Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Ανάπτυξη της διακριτής συλλογής, ανακύκλωσης και ανάκτησης βιοαποβλήτων» στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. της Περιφέρειας Αττικής – έγκριση δράσεων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 3. Λήψη απόφασης για έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της πράξης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μ.Ε.ΒΑ. ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 4. Λήψη απόφασης για έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της δράσης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 5. Λήψη απόφασης για ανάκληση υποβληθέντων αιτημάτων χρηματοδότησης, εν όψει υποβολής των στο πλαίσιο νέας πρόσκλησης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 6. Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χουντής).
 7. Λήψη απόφασης ασκήσεως δικαιώματος προαίρεσης σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 11697/14-9-2016 Σύμβαση «Συντήρηση και Επισκευή Κινητού Εξοπλισμού» με την εταιρία «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» (εισηγητές Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος, Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης και Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 8. Λήψη απόφασης για εξάμηνη παράταση της υπ’ αριθμ. 2532/15-03-207 σύμβασης για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες οχημάτων-μηχανημάτων του ΕΔΣΝΑ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 9. Λήψη απόφασης έγκρισης της Έκθεσης επί των Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. κατά το δεύτερο Τρίμηνο του 2018 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 10. Λήψη απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (2.887,00 €) από εισφορά έτους 2017 σε Δήμο Κυθήρων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 11. Έγκριση πραγματοποίησης μετακίνησης του μέλους της Ε.Ε. κας Κορωναίου-Καμπά Σοφίας στη Δ.Ε.Θ. 2018.