Πρόσκληση 27ης Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2018

Συνεδριάζει στις 08 Αυγούστου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 27ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με την διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών για το ΕΜΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και έγκριση μελέτης με τίτλο «Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης
 3. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των υπηρεσιών με τίτλο "Υπηρεσίες Φύλαξης Χώρων Ε.Δ.Σ.Ν.Α" (ομάδα Β) αρμοδιότητας Δ/νσης  ΔΥΠΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 4. Ενημέρωση για το συμπληρωματικό πρακτικό του διαγωνισμού για την «Ασφάλιση των Οχημάτων –Μηχανημάτων του ΕΔΣΝΑ» και ορισμός ημερομηνίας αποσφράγισης οικονομικών προσφορών (εισηγήτρια κ.Καψιμάλη)
 5. Έγκριση 1ου & 2ου πρακτικού για τον διαγωνισμό «Συντήρηση και επισκευή και θέση σε λειτουργία των λειοτεμαχιστών ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής » (εισηγήτρια κα. Μαλλίρη)
 6. Έγκριση 6ου πρακτικού του διαγωνισμού για τις «Εργασίες Υποστήριξης αναγκών στις  ΟΕΔΑ Φυλής και Δυτ.Αττικής. (εισηγήτρια κα.Μαλλίρη).
 7. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για την «Συντήρηση εξειδικευμένου ηλεκτρομαγνητικού εξοπλισμού ΣΜΑ Σχιστού» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
 8. Παράταση της υπ’αριθμ’. 5851/05.06.2018 Σύμβασης προμήθειας εφαρμογών λογισμικού και λειτουργικών προγραμμάτων. (εισηγητής κ.Παναγίτσας)
 9. Λήψη απόφασης για έγκριση 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ». (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος  Διεύθυνσης Περιβάλλοντος κ. Ιωάννης Χουντής).
 10. Λήψη απόφασης για σύναψη νέων συμβάσεων με τον Δήμο Περάματος για την διαχείριση ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου καθώς και οικιακών απορριμμάτων και έγκριση σχεδίου σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
 11. Λήψη απόφασης αποστολής αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την απόδοση της διαφοράς παρακρατούμενων εισφορών 1ου Τριμήνου 2018, ύψους 1.073.704,63 €, σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 17 του Ν. 4071/2012 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 12. Λήψη απόφασης υποβολής αιτήματος προς τη ΔΕΗ για παρακράτηση της δεύτερης τριμηνιαίας δόσης των εισφορών των Δήμων – μελών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2018 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 13. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για πιστοποίηση ανελκυστήρων για την ασφαλή μετακίνηση των εργαζομένων του ΕΔΣΝΑ και άμεση επισκευή μικροβλαβών (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 14. Έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την  κατασκευή έργου "Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων & Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων στην ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής στη θέση "Μαύρο Βουνό" Γραμματικού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 15. Έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για «Εργασίες αποψίλωσης φυτικών ζωνών στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής για αντιπυρική προστασία (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 16. Έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια μικρού αναρροφητικού σαρώθρου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 17. Έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την συντήρηση του Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του ΣΜΑ Σχιστού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 18. Eνημέρωση Εκτελεστικής Επιτροπής επί διορθώσεων της μελέτης «Συντήρηση Εξειδικευμένου Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του ΣΜΑ Σχιστού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
 19. Έγκριση όρων διακήρυξης για την συντήρηση του εξειδικευμένου Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του ΣΜΑ Σχιστού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 20. Έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την Προγραμματική Σύμβαση με το δήμο Μοσχάτου-Ταύρου για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη βασικού Πράσινου Σημείου στα όρια του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 21. Λήψη απόφασης για μερική Ανάκληση της 91/18 Α.Α.Υ. που εγκρίθηκε με την 119/18 Απόφαση Ε.Ε. λόγω υπογραφής της 4817/18 Σύμβασης με την εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 22. Λήψη απόφασης για μερική Ανάκληση της 127/18 Α.Α.Υ. που εγκρίθηκε με την 208/18 Απόφαση Ε.Ε. λόγω υπογραφής της 8035/18 Σύμβασης με την εταιρεία C.D.O. HELLAS ΙΚΕ. (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 23. Λήψη απόφασης για μερική Ανάκληση της 121/18 Α.Α.Υ. που εγκρίθηκε με την 191/18 Απόφαση Ε.Ε. λόγω υπογραφής της 8036/18 Σύμβασης με την εταιρεία ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε <<ΧΡΩΜΟΔΟΜΗ>> (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 24. Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάγκη διενέργειας ή μη, διαδικασιών είσπραξης απαιτήσεων (εισηγητές ο νομικός συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ κ. Χατζηγιαννάκης και το Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 25. Παροχή πληρεξουσιότητας για σύνταξη εγγράφων εξηγήσεων (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 26. Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων της υπό εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας «Μέριμνα- Κλινική Άγιος Νικόλαος» (εισηγητής ο νομικός συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ κ. Χατζηγιαννάκης).
 27. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρ. 4229/2017 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εισηγητής ο νομικός συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ κ. Χατζηγιαννάκης).
 28. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο επί αγωγής της Παπαδημητρίου Θ. Μον. ΕΠΕ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 29. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για άσκηση αίτησης ανάκλησης κατά της 207/18 πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου(εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).