Πρόσκληση 26ης Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2018

Συνεδριάζει στις 27 Ιουλίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 26ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Oρισμός Eπιτροπής Διαγωνισμού για τις «EPΓAΣIEΣ ΠEPIBAΛΛONTIKΩN ΠAPAMETPΩN ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΕΠΟ 36395/2017» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 2. Oρισμός Eπιτροπής Παρακολούθησης - Παραλαβής των «YΠHPEΣIΩN EΠEKTAΣHΣ, ΛEITOYPΓIAΣ KAI ΣYNTHPHΣHΣ MEΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ (ΤΜΗΜΑ ΙΙ) Α. ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 3. Έγκριση Πρακτικού  Δικαιολογητικών κατακύρωσης για τις  "Εργασίες Δενδροφύτευσης τμήματος της ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής" (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Καψιμάλη).
 4. Λήψη απόφασης για χορήγηση στο Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη βεβαίωσης ότι τα προτεινόμενα προς χρηματοδότηση από το ΥΜΕΠΕΡΕΑ, συστήματα μηχανικής κομποστοποίησης συνάδουν με τους στόχους του ΠΕΣΔΑ Αττικής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 5. Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την «Συντήρηση και Επισκευή κάδων Ανακύκλωσης» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Φώτος).
 6. Λήψη απόφασης για σύναψη νέων συμβάσεων με τον Δήμο Περάματος για την διαχείριση ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου καθώς και οικιακών απορριμμάτων και έγκριση σχεδίου σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
 7. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την συντήρηση του Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του ΣΜΑ Σχιστού και έγκριση μελέτης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
 8. Λήψη απόφασης για την Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών για τη σύμβαση «Μεταφορά και διάθεση – αξιοποίηση παλαιών τεφρών, λαδιών, σακκόφιλτρων και λοιπών ρυπασμένων αποβλήτων του αποτεφρωτήρα Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων ΕΑΥΜ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Θερμικής Επεξεργασίας κ. Τερζής).
 9. Ενημέρωση – λήψη απόφασης για τον 2ο ετήσιο απολογισμό λειτουργίας του Αποτεφρωτήρα ΕΑΥΜ στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 1243/2-2-2016 Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών Λειτουργίας – Συντήρησης και υποβολή προτάσεων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Θερμικής Επεξεργασίας κ. Τερζής).
 10. Διευκρινίσεις επί της υπ’ αριθμ. 274/2018 Απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής.
 11. Λήψη απόφασης διαγραφής οφειλών Π.Ο.Ε. από μεταφόρτωση Δήμου Νίκαιας - Αγ.Ι.Ρέντη και επαναβεβαίωσή τους σε νέο Χ.Κ. λόγω εξωδικαστικού συμβιβασμού με τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 12. Έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 13. Έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΥΤΑ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΣ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΝΤΕΣ ΧΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΧΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΥΤΥ ΚΑΙ ΧΑΔΑ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 14. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΥΤΑ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΣ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΝΤΕΣ ΧΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΧΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΥΤΥ ΚΑΙ ΧΑΔΑ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 15. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για Συνδρομή του ΕΔΣΝΑ στην τράπεζα πληροφοριών DHMOSNET (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 16. Έγκριση πραγματοποίησης μερικής ανάκλησης της υπ’ αρ. 115/18 ΑΑΥ για την σύμβαση 6805/25-06-2018 με την εταιρία POLARIS CONSULTING ENGINEERS IKE (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 17. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 18. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 19. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 20. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΥΠΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 21. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και έγκριση μελέτης για την προμήθεια μικρού αναρροφητικού σαρώθρου (εισηγητές Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ Σχιστού κ. Μνηματίδης και Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 22. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και έγκριση μελέτης για ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΑΝΥΨΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (εισηγητές Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ Σχιστού κ. Μνηματίδης και Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 23. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και έγκριση μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 24. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για Πληρωμή φόρων τόκων τραπέζης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 25. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για Υπερωρίες μηνός Αυγούστου 2018 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 26. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ.12167/17 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ FIFTYEGGZ COMMUNICATIONS EE (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 27. Λήψη απόφασης απαλλαγής υπολόγου κ. Δέρδα Αθανάσιου από το υπ’ αριθμ. 384/2018 Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 28. Λήψη απόφασης για έκδοση Χ.Ε. προπληρωμής με υπόλογο τον υπάλληλο του ΕΔΣΝΑ Παπασταμάτη Αθανάσιο για την πληρωμή δαπάνης τελών κυκλοφορίας και ταξινόμησης, ποσού 320,94€ και έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 29. Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάγκη διενέργειας ή μη, διαδικασιών είσπραξης απαιτήσεων (εισηγητές ο νομικός συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ κ. Χατζηγιαννάκης και το Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 30. Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων της υπό εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας «Μέριινμα-Κλινική Άγιος Νικόλαος» (εισηγητής ο νομικός συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ κ. Χατζηγιαννάκης).
 31. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρ. 4229/2017 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εισηγητής ο νομικός συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ κ. Χατζηγιαννάκης).
 32. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών  επί αίτησης ακύρωσης της Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 33. Παροχή πληρεξουσιότητας για σύνταξη εγγράφων εξηγήσεων (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).