Πρόσκληση 24ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ 2018

Συνεδριάζει στις 11 Ιουλίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 24ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάν παραχώρησης ορισμένης διάρκειας (χρησιδανείου) κινητού εξοπλισμού από την εταιρεία ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ (εισηγητής κ. Βρούστης).
 2. Λήψη απόφασης για προμήθεια και εγκατάσταση ενός αεροδιαχωριστή στο module A (εισηγητής κ. Βρούστης).
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτες Ωρίμανσης για την Κατασκευή Πρασίνου Σημείου στον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου» και τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 (εισηγητής κ. Βρούστης).
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την 111.5.2/27-3-2018  απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ (εισηγητής κ. Βρούστης).
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ΚΥΑ 56366/4351-ΦΕΚ 3339/12 Δεκεμβρίου 2014 που αφορά τα εναλλακτικά καύσιμα (sdf-srf) (εισηγητής κ. Βρούστης).
 6. Λήψη απόφασης για παράταση ισχύος προσφορών για τις «Υπηρεσίες Επέκτασης-Λειτουργίας-Συντήρησης Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (Τμήμα ΙΙ) Α. Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 7. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ. Σαλαμίνας για διαγραφή προσαυξήσεων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση νέας συνεργασίας με τον Δήμο Σαλαμίνας-Αμπελακίων για την παροχή Υπηρεσιών Λειοτεμαχισμού και Μεταφόρτωσης Ογκωδών και Απορριμμάτων Πρασίνου και έγκριση σχεδίου σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
 9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών του έργου «Εργασίες Διαμόρφωσης Κυττάρων Β΄ Φάσης» (εισηγητής κ. Λεβεντέρης).
 10. Λήψη απόφασης για έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για τις «Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Ελέγχου για τους ΧΥΤΑ στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής, τους ανενεργούς - αποκατασταθέντες ΧΑΔΑ Αττικής και το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Σχιστού» και έγκριση μελέτης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 11. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών για την σύμβαση «Υπηρεσίες Φύλαξης Χώρων Ευθύνης ΕΔΣΝΑ (ΣΜΑ και Περιβαλλοντικό Πάρκο Σχιστού) για το Περιβαλλοντικό Πάρκο Σχιστού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 12. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της Σύμβασης (παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών) του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 13. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την μελέτη «Εργασίες περιβαλλοντικών παραμέτρων για τη συμμόρφωση με τους όρους της ΑΕΠΟ 36395/17 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 14. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για τέλη χρήσης μηχανημάτων έργου 2018 και έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 15. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης που αφορά την υπ’ αριθμ. 18/2018 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών και έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 16. Λήψη απόφασης για αίτημα διαγραφής χρεών της υπό εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας «Μέριμνα-Κλινική Άγιος Νικόλαος» (εισηγητής ο νομικός συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ).
 17. Παροχή εξουσιοδότησης σε δικηγόρο για παράσταση στο ΣτΕ επί αίτησης ακύρωσης της «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.» (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).