Πρόσκληση 25ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2018

Συνεδριάζει στις 19 Ιουλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 25ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

  1. Ψήφιση πίστωσης για πληρωμή φόρου εισοδήματος έτους 2017 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).

(Το θέμα είναι κατεπείγον, διότι πρέπει να εκδοθεί το ένταλμα προκειμένου να πληρωθεί ο φόρος εισοδήματος έτους 2017, μέχρι 30-07-2018).