Πρόσκληση 25ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013  και ώρα 7 το πρωί η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω :

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης Τροποποίησης Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2013 (εισηγητής, αναπλ. προϊστάμενος Δ/νσης Διάθεσης Απορριμμάτων και Αποκαταστάσεων κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος).
 2. Λήψη απόφασης έγκρισης Γ’ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2013 (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 3. Ενημέρωση σχετικά με την πορεία εκτέλεσης της Μελέτης Αναλυτικής Κοστολόγησης των Υπηρεσιών του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 4. Ενημέρωση σχετικά με εκδοθείσες και εκκρεμείς αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου (εισηγητής, νομικός συνεργάτης ΕΔΣΝΑ, κ. Βασίλειος Χατζηγιαννάκης).
 5. Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με οφειλή του ΕΔΣΝΑ προς τον Δήμο Παπάγου – Χολαργού (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 6. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού  ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης Εξειδικευμένου Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού Σ.Μ.Α. Σχιστού (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 7. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού  ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης εξειδικευμένων υπερκατασκευών πλαισίων οχημάτων μεταφόρτωσης (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 8. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για συμψηφισμό με το Δήμο Περάματος, αναγνωρισμένων οφειλών του από τη χρήση υπηρεσιών μεταφόρτωσης ογκωδών απορριμμάτων παρελθόντων ετών, με ισόποσες απαιτήσεις του από αντισταθμιστικά οφέλη των ετών 2012 και 2013, συνολικού ποσού 109.744,30€ (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 9. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για συμψηφισμό  με το Δήμο Ασπροπύργου  αναπόδοτων εισφορών παρελθόντων ετών, με  ισόποσες απαιτήσεις του από αντισταθμιστικά οφέλη του έτους 2013, συνολικού ποσού 112.971,00 € (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 10. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης  ποσού  45.018,00€  της Προγραμματικής σύμβασης  με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο με τίτλο «Εκπόνηση μελέτης για την ενίσχυση της ανακύκλωσης στο Νομό Αττικής»(εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 11. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 23.721,43€ για την εξόφληση  σύμβασης εκπόνησης  μελέτης  με  τίτλο «Τεχνική  Προμελέτη  και  λοιπά τεύχη για  την  δημοπράτηση του έργου Ίδρυση ΣΜΑ Δ. Αθήνας και Όμορων Δήμων» (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 12. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού  9.399,99€  της υπ’ αριθμ. 6856/24-12-12 σύμβασης «Συντήρηση –παραμετροποίηση για την παραγωγική λειτουργία της εφαρμογής μισθοδοσίας» (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 13. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 6.494,40€ της υπ’ αριθμ. 6949/28-12-12 σύμβασης «Υπηρεσίες φιλοξενίας πληροφοριακών συστημάτων» (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 14. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 11.008,50€ για την υπογραφή νέας σύμβασης «Συντήρηση και επισκευή γεφυροπλαστιγγών ΟΕΔΑ Δ. Αττικής» (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 15. Λήψη απόφασης για καθορισμό δικηγορικής αμοιβής (Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 16. Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε δικηγόρους (Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).

17. Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την υποβολή κοινής πρότασης με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το ΤΕΙ Πειραιά και τον διεθνή φορέα πιστοποίησης ποιότητας DQS Hellas στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE+ με αντικείμενο την «Ανάπτυξη εργαλείων για την υποβοήθηση και βελτιστοποίηση της εφαρμογής της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σε μονάδες επεξεργασίας στερεών αποβλήτων».

Λήψη απόφασης επί πειθαρχικού ζητήματο