Πρόσκληση 26ης Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013  και ώρα 7 το πρωί η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (κτίριο Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 15-17, 7ος όροφος) με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω :

 1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση, Τεχνική Διαχείριση και Λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Απορριμμάτων στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, με ΣΔΙΤ» (εισηγητής, Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού κ. Θεόδωρος Καρδοματέας).
 2. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση, Τεχνική Διαχείριση και Λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Απορριμμάτων στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Αττικής (Ά. Λιόσια), με ΣΔΙΤ» (εισηγητής, Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού κ. Θεόδωρος Καρδοματέας).
 3. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και κατακύρωσης αποτελέσματος διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των οχημάτων – μηχανημάτων του ΕΔΣΝΑ» στην εταιρεία ΕΚΟ ΑΒΕΕ και συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 4. Λήψη απόφασης για την πρόθεση ανάληψης δαπάνης που αφορά στην έγκριση Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών του έργου «Κατασκευή Α’ φάσης 2ου ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής» (εισηγητής αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διάθεσης Απορριμμάτων και Αποκαταστάσεων κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος).
 5. Λήψη απόφασης έγκρισης Πρωτοκόλλου Διοικητικής Παραλαβής κυττάρων του έργου «Κατασκευή Α’ φάσης 2ου ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής» (εισηγητής αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διάθεσης Απορριμμάτων και Αποκαταστάσεων κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος).
 6. Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας μεταξύ ΕΔΣΝΑ και Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (εισηγητής, αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων & Προδιαλογής Υλικών κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος).
 7. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 4.645,71€ για την υπ’ αρ. 6979/31-12-2012 Σύμβαση «Υπηρεσίες ανάθεσης εκπόνησης μελέτης αναλυτικής κοστολόγησης για τον ορισμό τιμολογιακής πολιτικής των υπηρεσιών του ΕΔΣΝΑ» (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 8. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 23.985,00 € για την υπογραφή νέας σύμβασης «Αμοιβή για υπηρεσίες ενημέρωσης των πολιτών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής» (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 9. Λήψη απόφασης απόδοσης δαπανών πάγιας προκαταβολής έτους 2013 (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 10. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 241/2013 απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 11. Λήψη απόφασης για την ανάκληση των με αρ. 294/2013 και 295/2013 αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 12. Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε δικηγόρους (Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).