Πρόσκληση 29ης Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής

Συνεδριάζει  την Παρασκευή12 Ιουλίου 2013  και ώρα 07:00  το πρωί η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (κτίριο Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 15-17, 7ος όροφος) με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω  :

  1. Ενημέρωση σχετικά με την ένταξη του ΕΔΣΝΑ στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
  2. Λήψη απόφασης σε θέματα οφειλών από συμβάσεις του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Πρόεδρος ΕΔΣΝΑ κ. Γιάννης Σγουρός)
  3. Λήψη απόφασης επί των αιτημάτων των Δήμων Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Αμαρουσίου και Μαραθώνος για αποπληρωμή οφειλών τους προς τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
  4. Λήψη απόφασης αποστολής αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την απόδοση της διαφοράς παρακρατούμενων εισφορών 1ου Τριμήνου 2013, ύψους 421.570,49 €σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 17 του Ν. 4071/201 (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
  5. Λήψη απόφασης έγκρισης συμψηφισμού οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών της ΕΥΔΑΠ, με ισόποση οφειλή του ΕΔΣΝΑ και έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
  6. Λήψη απόφασης έγκρισης σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (εισηγητής, Χρήστος Τεντόμας, μέλος Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ).
  7. Λήψη απόφασης παραχώρησης μηχανολογικού εξοπλισμού του ΕΔΣΝΑ στον Δήμο Μαραθώνα (εισηγητής, αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Διάθεσης Απορριμμάτων & Αποκαταστάσεων κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος).
  8. Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Ανάπτυξη (εισηγητής μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Χρήστος Τεντόμας)
  9. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή υπερωριακής εργασίας & εργασίας κατά τις Κυριακές & εξαιρέσιμες & νυχτερινές ώρες μηνών Μαΐου και Ιουνίου 2013, μόνιμου και αορίστου χρόνου προσωπικού (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).

10. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού διεξαγωγής δημόσιας προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση του ανακυκλώσιμου χαρτιού Νοτίου-Βορείου & Δυτικού Τομέα της Διεύθυνσης Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων & Προδιαλογής Υλικών και κατακύρωσης αποτελέσματος (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).

11. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή οφειλών από μισθώματα leasing έτους 2013 στην EFG Eurobank Ergasias ΑΕ (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).

12. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού  67.650,00€  για την  «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό πρατηρίου καυσίμων της Διεύθυνσης Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Προδιαλογής Υλικών (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).

13. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό πρατηρίου καυσίμων της Δ/νσης Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Προδιαλογής Υλικών, στο τμήμα ΣΜΑ Σχιστού (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).

14. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 57.822,30€ για εκτέλεση υπηρεσιών «Βοτάνισμα φυτών στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής» (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).

15. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 23.320,80€ για εκτέλεση υπηρεσιών «Βοτάνισμα φυτών στον αποκατεστημένο ΧΔΑ Σχιστού» (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).

16. Λήψη απόφασης για την έγκριση Μελετών και των όρων Διακήρυξης, για την εκτέλεση των εργασιών Βοτανίσματος Φυτών στην Ο.Ε.Δ.Α. Δυτικής Αττικής &  Βοτανίσματος Φυτών στον αποκατεστημένο Χ.Δ.Α. Σχιστού (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).

17. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 25.977,60€  για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρησης  και επισκευής ξέστρων τροφοδοσίας ΣΜΑ Σχιστού» (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).

18. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρησης και επισκευής ξέστρων τροφοδοσίας ΣΜΑ Σχιστού» (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).

19. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού  22.755,00€ για την  «Συντήρηση και επισκευή τοιχοποιίας  κτιριακών εγκαταστάσεων ΣΜΑ Σχιστού» (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).

20. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού  16.974,00€ για «Εργασίες επισκευής και συντήρησης αρχιτεκτονικών στοιχείων όψεως κτιρίων κεντρικών γραφείων» (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).

21. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού  12.000,00€ για «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων στα γραφεία της Διεύθυνσης Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και Διαχείρισης Ειδικών Αποβλήτων» (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).

22. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού  5.000,00€  για «Μεταφορές μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού της Διεύθυνσης Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Προδιαλογής Υλικών» (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).

23. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης  ποσού  4.627,26€  για την «Προμήθεια αντιμικροβιακών αναπνευστικών μασκών για το προσωπικό του ΕΔΣΝΑ» (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).

24. Λήψη απόφασης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για καταβολή παραβόλων ΚΤΕΟ  οχημάτων της Διεύθυνσης Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων & Προδιαλογής Υλικών, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.000,00 € (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).

25. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή τελών χρήσης μηχανημάτων έργου, έτους 2013 (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).

26. Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με την με αρ. 724/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών (εισηγητής, νομικός συνεργάτης ΕΔΣΝΑ κ. Βασίλειος Χατζηγιαννάκης).

27. Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε δικηγόρους (Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).   

Εισηγήσεις 29ης Συνεδρίασης 2013 Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ