Πρόσκληση 30ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής

Συνεδριάζει  εκτάκτως σήμερα 25 Ιουλίου 2013  και ώρα 16:00 η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (κτίριο Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 15-17, 7ος όροφος) με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω :

  1. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
  2. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).

(Το κατεπείγον των θεμάτων αιτιολογείται στο ότι η εταιρεία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που είναι ασφαλισμένα τα οχήματα & μηχανήματα του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., τελεί υπό καθεστώς πτώχευσης και ως εκ τούτου, επείγει η άμεση έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής ασφάλιση των οχημάτων-μηχανημάτων του ΕΔΣΝΑ).