Προσκλήσεις 1ης και 2ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου και 31ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ

Συνεδριάζει την Τρίτη 30 Ιουλίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (κτίριο Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 15-17, 7ος όροφος). 

Ειδικότερα η 1η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου θα λάβει χώρα στις 12 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

 1. Λήψη απόφασης επιβολής αντισταθμιστικών οφελών υπέρ των Δήμων  όπου χωροθετούνται εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή και τελικής διάθεσης ή προσωρινής αποθήκευσης αστικών στερεών αποβλήτων του ΕΔΣΝΑ σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4164/2013

Η 2η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου θα λάβει χώρα στις 13.00 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης Οικονομικού Απολογισμού ΕΔΣΝΑ έτους 2012

Η 31η Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου θα λάβει χώρα στις 14.00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω :

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης Δ’ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2013 (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 2. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την απόδοση ποσοστού εσόδων στο Δήμο Φυλής από τη διαχείριση και εκμετάλλευση του βιοαερίου που αφορά την υπ’ αριθμ. 5501/20-5-08 Προγραμματική Σύμβαση (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 3. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για υπηρεσίες φύλαξης των χώρων του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 4. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για υπηρεσίες φύλαξης των χώρων του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 5. Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με την σύναψη σύμβασης συνεργασίας με τον Δήμο Αλίμου (εισηγητής, αναπληρωτής προϊστάμενος Δ/νσης Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Προδιαλογής Υλικών κ. Θεόδωρος Ζαρμπούτης).
 6. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή οφειλών στη ΔΕΗ Α.Ε (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 7. Λήψη απόφασης  απόδοσης δαπανών πάγιας προκαταβολής έτους 2013 (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 8. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης εκπόνησης μελέτης για την ασφάλεια της εργασίας των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 9. Λήψη απόφασης έγκρισης όρων διακήρυξης για τη διεξαγωγή διαγωνισμού εκπόνησης μελέτης για την ασφάλεια της εργασίας των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 10. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης προμήθειας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για το σύστημα καταγραφής του προγράμματος Ανακύκλωσης στην πηγή (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 11. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την «προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού για το σύστημα καταγραφής του προγράμματος Ανακύκλωσης στην πηγή (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 12. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οχημάτων Διεύθυνσης Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Προδιαλογής Υλικών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 13. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την «προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οχημάτων Διεύθυνσης Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Προδιαλογής Υλικών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.» (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 14. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης εκπόνησης επιδημιολογικής μελέτης για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην υγεία των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 15. Λήψη απόφασης έγκρισης όρων διακήρυξης για τη διεξαγωγή διαγωνισμού εκπόνησης επιδημιολογικής μελέτης για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην υγεία των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 16. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συντήρηση και επισκευή προγράμματος επιτήρησης λειτουργίας και αυτόματης καταγραφής των κάδων του προγράμματος διαλογής, διαλογή στην πηγή (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 17. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρησης και επισκευής προγράμματος επιτήρησης λειτουργίας και αυτόματης καταγραφής των κάδων του προγράμματος διαλογής, διαλογή στην πηγή» (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 18. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την αμοιβή παροχής υπηρεσιών εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου στους εργοταξιακούς χώρους του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 19. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης  πίστωσης, για τη συντήρηση κλιματιστικών μονάδων κτιρίων κεντρικών γραφείων του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 20. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων κτιρίων κεντρικών γραφείων του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 21. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης που αφορά την αμοιβή τεχνικού για την Κατάρτιση φακέλου & υποστήριξη έκδοσης πιστοποιητικών πυρασφάλειας ΣΜΑ Σχιστού (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 22. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων, ποσού 4.543,598 € (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 23. Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε δικηγόρους (Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).