Πρόσκληση 58ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ 2017

Συνεδριάζει στις 29 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 58ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

  1. Έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για τις «Εργασίες δενδροφύτευσης τμήματος της ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
  2. Λήψη απόφασης απαλλαγής υπολόγου πάγιας προκαταβολής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
  3. Έγκριση απόφασης ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων έτους 2017 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).