Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ 2018

Συνεδριάζει στις 31 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 2ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εφαρμογών λογισμικών και λειτουργικών προγραμμάτων (εισηγητές μέλη της Επιτροπής διαγωνισμού κ. Φώτος και κα Στρατογιάννη).
 2. Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες επέκτασης-λειτουργίας-συντήρησης Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων ΧΥΤΑ (τμήμα ΙΙ) Α. Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α’ Φάσης του 2ου τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής» (εισηγητής κ. Ιατρού).
 3. Έγκριση 1ου Πρακτικού Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων εργαζομένων του ΕΔΣΝΑ για το έτος 2017-2018» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Τζίτζιφα).
 4. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 144/1997 Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ που αφορά στον χαρακτηρισμό των υπηρεσιών του ΕΔΣΝΑ, ως υπηρεσιών που λειτουργούν σε 12ωρη ή 24ωρη βάση (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).
 5. Λήψη απόφασης για διακοπή συνεργασίας με την εταιρεία «Ελληνική Ανακύκλωση» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 6. Ενημέρωση και απόφαση σχετικά με πρόσκληση του ΕΜΠ (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) για συμμετοχή του ΕΔΣΝΑ ως εταίρος σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon 2020 στη θεματική ενότητα «Ολοκληρωμένα συστήματα καινοτομίας για την αξιοποίηση των αστικών βιοαποβλήτων» (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης ΠΕΚΕΠ κα Σκιάδη).
 7. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για προμήθειες τραπεζών και έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 8. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για έξοδα δημοσιεύσεων και έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 9. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για αμοιβές νομικών και έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 10. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για έξοδα δικαστικών επιμελητών και έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης  (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 11. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για τους εργαζόμενους του ΕΔΣΝΑ και έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 12. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για τους εργαζόμενους του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 13. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για Υπηρεσίες συντήρησης & επισκευής γεφυροπλαστιγγών και έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 14. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για προμήθεια καμερών ζυγιστηρίου ΧΥΤΑ και έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 15. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για συμπληρωματική σύμβαση του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Ν.Α. Αττικής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 16. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για αμοιβή συμβούλου SWAN και έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (εισηγήτριες Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου και Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης ΠΕΚΕΠ κα Σκιάδη).
 17. Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλής του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 18. Συμπλήρωση των υπ’ αριθμ. 01/18, 12/18 και 13/18 ΑΕΕ και έγκριση απόφασης Προέδρου (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).