Πρόσκληση 3ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ 2018

Συνεδριάζει στις 07 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 3ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για Προμήθεια & εγκατάσταση 3*500 Φ/β συστημάτων με χρήση μηχανισμού net metering, σταθμού φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων & δύο ηλεκτροκίνητων οχημάτων και έγκριση μελέτης  (εισηγητής Αν.Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 2. Λήψη απόφασης επί αιτημάτων του Δήμου Αίγινας (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ Σχιστού κ. Μνηματίδης).
 3. Έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ  ΓΡΑΦΕΙΑ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 4. Έγκριση όρων διακήρυξης των υπηρεσιών για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΕΔΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 5. Λήψη απόφασης υποβολής αιτήματος προς τη ΔΕΗ για παρακράτηση της τέταρτης τριμηνιαίας δόσης των εισφορών των Δήμων – μελών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2017 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 6. Λήψη απόφασης αποστολής αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την απόδοση της διαφοράς παρακρατούμενων εισφορών 3ου Τριμήνου 2017, ύψους 48.006,00 €, σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 17 του Ν. 4071/2012 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 7. Λήψη απόφασης για σύσταση παγίας προκαταβολής του ΕΔΣΝΑ έτους 2018 και ορισμός υπόλογου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 8. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης για πάγια προκαταβολή και έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 9. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 653/2018 απόφασης Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ σχετικά με αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού και έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (εισηγητής ο νομικός συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ και Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 10. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για υποβολή δήλωσης τρίτου επί κατασχετηρίου του Ελληνικού Δημοσίου (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών επί αγωγής του Δήμου Πετρούπολης (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 2. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών επί προσφυγής του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 3. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Αθηνών επί αγωγής των Αλμπάνη κλπ (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).