Πρόσκληση 4ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ 2018

Συνεδριάζει στις 08 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 4ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

  1. Έγκριση 2ου Πρακτικού  Διεξαγωγής Διαγωνισμού (Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 - 2018» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Τζίτζιφα).
  2. Λήψη απόφασης υποβολής αιτήματος προς τη ΔΕΗ για παρακράτηση της τέταρτης τριμηνιαίας δόσης των εισφορών των Δήμων – μελών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2017 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
  3. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών επί προσφυγής του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
  4. Άρση δέσμευσης φορολογικής ενημερότητας του «Σισμανόγλειου Γ.Ν.Α. Αμαλία Φλέμιγκ» (εισηγητής Νομικός Συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ κ. Χατζηγιαννάκης).

(Τα θέματα είναι κατεπείγοντα, διότι όσον αφορά το 1ο θέμα πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία για το γάλα των εργαζομένων, όσον αφορά το 2ο θέμα πρέπει να γίνει η παρακράτηση της δόσης των Δήμων από τη ΔΕΗ και όσον αφορά το 3ο  θέμα πρέπει να δοθεί πληρεξουσιότητα σε δικηγόρο για να παραστεί σε δικάσιμους που έχουν ορισθεί να γίνουν άμεσα προκειμένου να εκπροσωπήσει τον ΕΔΣΝΑ και όσον αφορά το 4Ο θέμα πρέπει να γίνει άρση δέσμευσης φορολογικής ενημερότητας του Νοσοκομείου για την εύρυθμη λειτουργία του).