Πρόσκληση 5ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ 2018

Συνεδριάζει στις 14 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 5ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για Προμήθεια & εγκατάσταση 3*500 Φ/β συστημάτων με χρήση μηχανισμού net metering, σταθμού φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων & δύο ηλεκτροκίνητων οχημάτων και έγκριση μελέτης  (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 2. Ενημέρωση και Λήψη Απόφασης για την τροποποίηση χωρίς οικονομική μεταβολή της 11787/17 σύμβασης με τίτλο “ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΔΣΝΑ” (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης ΠΕΚΕΠ κα Σκιάδη).
 3. Λήψη απόφασης επί αιτημάτων του Δήμου Αίγινας (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ Σχιστού κ. Μνηματίδης).
 4. Λήψη απόφασης για τη σύναψη νέας σύμβασης με το Σύνδεσμο Δήμων Πειραιά & Δυτικής Αττικής για την ίδρυση κοινού νεκροταφείου Αίγινας (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ Σχιστού κ. Μνηματίδης).
 5. Έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ  ΓΡΑΦΕΙΑ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 6. Έγκριση όρων διακήρυξης των υπηρεσιών για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΕΔΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 7. Λήψη απόφασης αποστολής αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την απόδοση της διαφοράς παρακρατούμενων εισφορών 3ου Τριμήνου 2017, ύψους 48.006,00 €, σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 17 του Ν. 4071/2012 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 8. Λήψη απόφασης για σύσταση παγίας προκαταβολής του ΕΔΣΝΑ έτους 2018  ορισμός υπολόγου και έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 9. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών για πάγια προκαταβολή και έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 10. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης για την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού (on line συσκευές) μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου και θολότητας για την διασφάλιση των επιτρεπτών ορίων των παραμέτρων των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων προς άρδευση και έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 11. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 563/2017 απόφασης Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ σχετικά με αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού και έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (εισηγητής ο νομικός συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ και Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 12. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών επί αγωγής των Ασβεστά κλπ (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 13. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για υποβολή μήνυσης (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 14. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για υποβολή δήλωσης τρίτου επί κατασχετηρίου του Ελληνικού Δημοσίου (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 15. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών επί αγωγής του Δήμου Πετρούπολης (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 16. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Αθηνών επί αγωγής των Αλμπάνη κ.λ.π. (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).