Πρόσκληση 6ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ 2018

Συνεδριάζει στις 21 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 6ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

  1. Λήψη απόφασης για καθορισμό βασικών στόχων και απαιτούμενων ενεργειών ενόψει της σύνταξης τευχών Δημοπράτησης για την Αναβάθμιση, Συντήρηση και Λειτουργία του ΕΜΑΚ (εισηγητής κ. Βρούστης).
  2. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της Σύμβασης (Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών) του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ N.A. Aττικής»,  Υποέργο 4 με κωδικό ΟΠΣ 383550 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
  1. Έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για προμήθεια & εγκατάσταση 3*500 Φ/β συστημάτων με χρήση μηχανισμού net metering, σταθμού φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων & δύο ηλεκτροκίνητων οχημάτων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
  2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για τις «Εργασίες απολύμανσης- απεντόμωσης-μυοκτονίας και οφιοαπώθησης Κεντρικών γραφείων, ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής, ΣΜΑ & ΧΔΑ Σχιστού και έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
  3. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 571/2018 Απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής (εισηγητής νομικός συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ κ. Χατζηγιαννάκης).