Πρόσκληση 7ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ 2018

Συνεδριάζει στις 28 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 7ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

  1. Λήψη απόφασης επί προδικαστικής προσφυγής κατά της υπ΄αριθμ. 20/18ΑΕΕ για τις «Υπηρεσίες επέκτασης-λειτουργίας-συντήρησης Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων ΧΥΤΑ (Τμήμα ΙΙ) Α. Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α΄ Φάσης του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής» (εισηγητής κ.Ιατρού).
  2. ΈγκρισηΠρακτικού κατακύρωσης (αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την «Προμήθεια γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων εργαζομένων του ΕΔΣΝΑ για το έτος 2017-2018» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Τζίτζιφα).
  3. Έγκριση Πρακτικού κατακύρωσης (αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης) για τις «Υπηρεσίες Φύλαξης Χώρων ΕΔΣΝΑ» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κα Κοτσεκίδου).
  4. Έγκριση Πρακτικού κατακύρωσης για την «Προμήθεια εφαρμογών λογισμικών και λειτουργικών προγραμμάτων (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αναστασόπουλος).
  5. Υποβολή τροποποιημένου πίνακα εκτελεστέων έργων ΕΔΣΝΑ έτους 2018 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
  6. Λήψη απόφασης έγκρισης 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του ΕΔΣΝΑ έτους 2018 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
  7. Λήψη απόφασης έγκρισης της έκθεσης επί των Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. κατά το τέταρτο Τρίμηνο του 2017 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
  8. Λήψη απόφασης διαγραφής οφειλής της εταιρείας ΣΑΝΚΕ Ε.Π.Ε. από τον υπ' αρ. 54/2017/2018 Χρηματικό Κατάλογο (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
  9. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για υπερωρίες Μαρτίου υπαλλήλων του ΕΔΣΝΑ και έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
  10. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την «Προμήθεια αναλωσίμων & Αντιδραστηρίων για τη λειτουργία του Χημείου και έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).