Πρόσκληση 8ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ 2018

Συνεδριάζει στις 07 Μαρτίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 8ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Έγκριση μελέτης εφαρμογής του έργου «Εργασίες Διαμόρφωσης Κυττάρων Β΄ Φάσης» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος)
 2. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής παραλαβής της σύμβασης  «Διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας και εκτίμησης περιβαλλοντικών παραμέτρων στην Ο.Ε.Δ.Α. Δυτικής Αττικής και την ευρύτερη περιοχή της» (εισηγήτρια η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης ΠΕΚΕΠ κα Σκιάδη).
 3. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015), έτους 2018 (εισηγήτρια η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).
 4. Λήψη απόφασης για Διαγραφή μικρών οφειλών (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 5. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δήμου Κορυδαλλού στο καθεστώς ρύθμισης του Ν. 4321/15 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 6. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για έξοδα κίνησης κλητήρων του ΕΔΣΝΑ και έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 7. Λήψη απόφασης για προσωρινή άρση δέσμευσης για το Δήμο Χαϊδαρίου (εισηγητής ο νομικός συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ κ. Χατζηγιαννάκης).
 8. Λήψη απόφασης για οριστικοποίηση του τρόπου επίλυσης των οικονομικών διαφορών με το Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη (εισηγητής ο νομικός συνεργάτης ΕΔΣΝΑ, κ. Βασίλειος Χατζηγιαννάκης).
 9. Λήψη απόφασης σχετικά με τις διαφορές με το Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου (εισηγητής: νομικός συνεργάτης ΕΔΣΝΑ, κ. Βασίλειος Χατζηγιαννάκης).
 10. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση στο Συμβούλιο της Επικρατείας επί αίτησης ακύρωσης της ΑΚΤΩΡ AΤE – ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 11. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών επί αίτησης ακύρωσης της Watt AE (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 12. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών επί προσφυγής του Κυανού Σταυρού ΑΕ (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).