Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δύο (2) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Πράξης «a digital Solid Waste reuse plAtform for BalkaN - SWAN»

Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Αττικής – Ε.Δ.Σ.Ν.Α

έχοντας υπόψη:

 1. Το N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’/87/7.6.2010).
 2. Τον Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΕΔΣΝΑ, ΦΕΚ 617/τ.Β’/2002 όπως τροποποιήθηκε με το με αριθμ. 515/τ.Β’/28-02-2014 ΦΕΚ.
 3. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α’/143/26.06.2014) «Αρχές  Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό» 
 4. Το Ν. 2690/99 (ΦΕΚ Α’ 45/09.03.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
 5. Τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α’/11-04-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 6. Το Ν. 2527/8-10-97  (ΦΕΚ 206 Α) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 7. Την με αρ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2009) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΥΑ 5058/ΕΥΘΥ 138 (ΦΕΚ 292/Β/13.02.2013)
 8. Την με αρ. πρωτ. 16137/ΕΥΘΥ 293 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών και Δικτύων για τις δαπάνες προσωπικού και τις δαπάνες μετακίνησης σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ
 9. Τον Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ A' 47/11-05-2015) Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις
 10. Την περίπτ. κζ΄ παρ.1 άρθρο 4 ΠΥΣ 33/2006, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4452/17
 11. Το άρθρο 30 του Ν.4314/14
 12. Την υπ’ αριθμ. BMP1/2.2/2637/2017 εγκεκριμένη πρόταση της πράξης «a digital Solid Waste reuse plAtform for BalkaN - SWAN» βάσει της υπ’ αριθμ. 302277/MA5873/16-12-2015 Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων στο πρόγραμμα “Interreg V-B Balkan – Mediterranean 2014 – 2020”.
 13. Το από 28/08/2017 Partnership Agreement μεταξύ των Εταίρων της πράξης
 14. Την υπ’ αριθμ. 138/2016 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ σχετικά με την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «a digital Solid Waste reuse plAtform for BalkaN - SWAN» στο πρόγραμμα “Interreg V-B Balkan – Mediterranean 2014 – 2020”.
 15. Την με αριθμ. 176/2018 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ περί πρότασης ανάληψης υποχρέωσης
 16. Την υπ’ αριθμ. 177/2018 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ σχετικά με την έγκριση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για το έργο SWAN
 17. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου SWAN
 18. Τις υποχρεώσεις του ΕΔΣΝΑ στο πλαίσιο της υλοποίησης της ανωτέρω Πράξης. 

  Ανακοινώνει την κάτωθι πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη δυο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο αναγκών του έργου ««a digital Solid Waste reuse plAtform for BalkaN - SWAN» προϋπολογισμού 49.516,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ως κατωτέρω:

  Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.