Πρόσκληση 20ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ 2018

Συνεδριάζει στην 01 Μαΐου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 20ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

  1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για υπερωρίες προσωπικού του ΕΔΣΝΑ μηνός Ιουνίου και έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).

(Το θέμα είναι κατεπείγον, διότι πρέπει να ψηφιστούν οι ώρες απασχόλησης των νυχτερινών, Κυριακών και εξαιρέσιμων, των υπαλλήλων του ΕΔΣΝΑ, το αργότερο μέχρι της 1η του μήνα που αφορούν).