Πρόσκληση 21ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ 2018

Συνεδριάζει στις 06 Ιουνίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 21ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Λήψη απόφασης  για έγκριση πρακτικού 1 και πρακτικού 2 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Εργασίες δενδροφύτευσης τμήματος της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 2. Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού και Εισήγησης για Ανάθεση των εργασιών: «Προμήθεια & εγκατάσταση 3*500 Φ/β συστημάτων με χρήση μηχανισμού net metering, σταθμού φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων & δύο ηλεκτροκίνητων οχημάτων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 3. Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού και Εισήγησης για Ανάθεση των εργασιών: «Συντήρηση, επισκευή & θέση σε λειτουργία των λειοτεμαχιστών ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 4. Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής  Υπηρεσιών αρμοδιότητας Δ.Υπ.Α., της συμφωνίας Πλαίσιο για την «Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων ΕΔΣΝΑ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 5. Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής αρμοδιότητας Δ.Υπ.Α., για τις «Υπηρεσίες λειτουργίας- συντήρησης των Μονάδων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων στις ΟΕΔΑ Φυλής και  Δυτ. Αττικής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 6. Λήψη απόφασης για έγκριση σύναψης σύμβασης με το Δήμο Αιγάλεω και έγκριση σχεδίου σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
 7. Προέγκριση Απολογισμού του ΕΔΣΝΑ οικονομικού έτους 2017 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 8. Λήψη απόφασης υποβολής αιτήματος προς τη ΔΕΗ για παρακράτηση της πρώτης τριμηνιαίας δόσης των εισφορών των Δήμων-μελών του ΕΔΣΝΑ έτους 2018 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 9. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια ποσότητας ειδικού υγρού μείωσης οξειδίων αζώτου οχημάτων – μηχανημάτων έργου ΣΜΑ Σχιστού και έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 10. Έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για επισκευή παλαιών μεταλλικών κάδων του Προγράμματος Ανακύκλωσης Χαρτιού του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 11. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για επισκευή παλαιών μεταλλικών κάδων του Προγράμματος Ανακύκλωσης Χαρτιού του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 12. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για προμήθεια ποσότητας ακρολέπιδων & νυχιών και έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 13. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια εξοπλισμού σήμανσης χώρων ευθύνης ΕΔΣΝΑ και έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 14. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης μετακίνησης και διαμονής υπαλλήλων του ΕΔΣΝΑ για συμμετοχή στο 6ο Διεθνές Συνέδριο στη Νάξο και έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 15. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για πληρωμή ΜΑΠ και γάλακτος στους εργαζόμενους του ΕΔΣΝΑ ετών 2012-2016 και έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 16. Λήψη απόφασης για διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμων οφειλών Νοσοκομείων του ΕΣΥ, και των εποπτευόμενων από Υ.Π.Ε.Θ. και Υ. Ε. Α. προς τον ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 17. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά απόφασης Ειρηνοδικείου Αθηνών (εισηγητής νομικός συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ).
 18. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση στο ΣτΕ επί αίτησης αναίρεσης της ENVITEC A.E. (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 19. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση στο ΣτΕ επί αίτησης ακύρωσης της Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).