Πρόσκληση 22ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ 2018

Συνεδριάζει στις 20 Ιουνίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 22ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Λήψη απόφασης για εγκατάσταση επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών στο ΕΜΑΚ (εισηγητής το μέλος της ΕΕ κ.Βρούστης).
 2. Λήψη απόφασης για τεμαχισμό και απομάκρυνση βιοκυλίνδρου στο module A στο EMAK(εισηγητής το μέλος της ΕΕ  κ.Βρούστης).
 3. Κοινοποίηση 1ου πρακτικού του διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων ΕΔΣΝΑ για ορισμό ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης οικονομικών προσφορών (εισηγητής o πρόεδρος της Επιτροπής κ. Βουρνάς). 
 4. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης:"a digital Solid Waste reuse plAtform for BalkaN- SWAN" του Προγράμματος "Interreg V-B Balkan-Med 2014-2020" (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης ΠΕΚΕΠ κα Σκιάδη).
 5. Λήψη απόφασης για παράταση ισχύος προσφορών για τις "Εργασίες Υποστήριξης Λειτουργικών Αναγκών στις ΟΕΔΑ Φυλής & Δυτικής Αττικής" (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Μαλλίρη).
 6. Λήψη απόφασης για σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Κερατέας» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 7. Κοινοποίηση 1ου πρακτικού του διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων ΕΔΣΝΑ για ορισμό ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης οικονομικών προσφορών (εισηγητής το μέλος της Επιτροπής κ. Πανταζής).  
 8. Λήψη απόφασης για την υπογραφή σύμβασης με το Δήμο Πεντέλης για Υπηρεσίες Μεταφόρτωσης Ογκωδών Απορριμμάτων και Απορριμμάτων Πρασίνου και έγκριση σχεδίου σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
 9. Λήψη απόφασης για επέκταση της σύμβασης με τον Δήμο Πειραιά και παράταση του χρόνου ισχύς της (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
 10. Λήψη απόφασης έγκρισης 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του ΕΔΣΝΑ έτους 2018 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 11. Έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για το «Διαβαλκανικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα συνεργασίας Balkan‐Mediterranean Interreg 2014‐2020 με τίτλο "SWAN-a digital Solid Waste reuse plAtform for BalkaN"- Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 12. Παροχή πληρεξουσιότητας για υπεράσπιση υπαλλήλου του ΕΔΣΝΑ ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).