Πρόσκληση 23ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ 2018

Συνεδριάζει στις 27 Ιουνίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 23ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Ενημέρωση για την εξέλιξη των εργασιών στο ΧΥΤΑ Δυικής Αττικής και λήψη απόφασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 2. Υποβολή τροποποιημένου πίνακα εκτελεστέων έργων ΕΔΣΝΑ έτους 2018 (εισηγήτρια κα Κοτσεκίδου).
 3. Λήψη απόφασης έγκρισης 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του ΕΔΣΝΑ έτους 2018 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 4. Γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων επί της προδικαστικής προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ. 204/18 ΑΕΕ σχετικά με το διαγωνισμό για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΙΣ ΟΕΔΑ ΦΥΛΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής Ενστάσεων κα Σταματοπούλου).
 5. Λήψη απόφασης επί του 1ου Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού και εξέταση ένστασης της εταιρείας Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. κατά του αποκλεισμού της από τον διαγωνισμό «Προμήθεια συρματόσχοινων ΣΜΑ Σχιστού» (εισηγητές ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Φώτος και ο Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 6. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 240/2018 Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Βουρνάς).
 7. Κοινοποίηση 1ου πρακτικού του διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων ΕΔΣΝΑ για ορισμό ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης οικονομικών προσφορών (εισηγητής o πρόεδρος της Επιτροπής κ. Βουρνάς). 
 8. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για απόδοση αντισταθμιστικών οφελών έτους 2018 και έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 9. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για υπερωρίες προσωπικού του ΕΔΣΝΑ μηνός Ιουλίου και έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 10. Λήψη απόφασης για την μερική ανάκληση της 10/18 ΑΑΥ λόγω της υπογραφής της 3081/18 Σύμβασης με ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 11. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της με αρ. 9127/2018 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (εισηγητής ο νομικός συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ).
 12. Λήψη απόφασης για αίτημα διαγραφής χρεών της υπό εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας «Μέριμνα-Κλινική Άγιος Νικόλαος» (εισηγητής ο νομικός συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ).
 13. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της με αρ. 1333/2018 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εισηγητής ο νομικός συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ