Πρόσκληση 8ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2020

Συνεδριάζει στις 11 Μαρτίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 8ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

  1. Λήψη απόφασης εξουσιοδότησης για τη μεταβίβαση-επιθεώρηση-ταξινόμηση οχημάτων (εισηγητής κ. Λιβανόπουλος).
  2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων της υπ’ αριθ. 73/2020 πράξης του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με σκοπό την άμεση υπογραφή της σύμβασης με αντικείμενο τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΤΟΥ Ε.Μ.Α.» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).

(Το επείγον του 1ου θέματος αιτιολογείται από το γεγονός ότι πρέπει να προχωρήσει άμεσα η έκδοση των πινακίδων για τα πρώτα τριάντα (30) οχήματα που προμηθεύτηκε ο ΕΔΣΝΑ, για την εύρυθμη λειτουργία του, ενώ όσον αφορά το επείγον του 2ου θέματος πρέπει να υπογραφεί άμεσα η σύμβαση για να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία και συντήρηση του ΕΜΑ, αφού στις 10.3.2020 έληξε η προηγούμενη σύμβαση).