Πρόσκληση 7ης Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2020

Συνεδριάζει στις 13 Μαρτίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 7ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικών για την προμήθεια leasing κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες λειοτεμαχισμού στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Καψιμάλη).
 2. Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού του διαγωνισμού με τίτλο ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΟΕΔΑ ΦΥΛΗΣ » (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Κοτσεκίδου).
 3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για τις «Υπηρεσίες Φύλαξης Χώρων ΕΔΣΝΑ» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Λεβεντέρης).
 4. Λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου των υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και έλέγχου για τους ΧΥΤΑ στις ΟΕΔΑ Δυτ. και Ανατ. Αττικής, τους ανενεργούς - αποκατασταθέντες ΧΑΔΑ Αττικής και το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Σχιστού» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 5. Λήψη απόφασης για ανάκληση της με αριθμ. 252/2019 Α.Ε.Ε., έγκριση της μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου των υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες υποστήριξης της ΔΙ.ΠΕ. στην ωρίμανση των έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων Ύδρας» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 6. Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της με αριθμ. πρωτ. 5644/01-06-2018 Σύμβασης με τίτλο: « Υπηρεσίες Φύλαξης Χώρων Ευθύνης ΕΔΣΝΑ -ΣΜΑ και Περιβαλλοντικό Πάρκο Σχιστού» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 7. Λήψη απόφασης για χορήγηση, στον Δήμο Ραφήνας - Πικερμίου βεβαίωσης ότι η πράξη με τίτλο «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου», περιλαμβάνεται, ως έργο/δράση πρώτης χρηματοδοτικής προτεραιότητας, στο ΠΕΣΔΑ Αττικής, καθώς και βεβαίωσης παραλαβής - διάθεσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 8. Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών για την με αριθμ. πρωτ. 2551/26-02-2020 σύμβαση με τίτλο «ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΔΣΝΑ – ΣΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΣΤΟΥ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 9. Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης διαγωνισμού για "Υπηρεσίες υποστήριξης έναρξης προγράμματος καφέ κάδου στους Δήμους" (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 10. Ενημέρωση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της εταιρείας “HELESI” (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 11. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Χαϊδαρίου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
 12. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρους για παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 13. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για χειρισμό ποινικής υπόθεσης (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).