Πρόσκληση 5ης Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2020

Συνεδριάζει στις 21 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 5ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Τροποποίηση / συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 8/2020 ΑΕΕ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΔΥπΑ κ. Πετρόπουλος).
 2. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για τις «Υπηρεσίες Φύλαξης Χώρων Ευθύνης ΕΔΣΝΑ-ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΔΥπΑ κ. Πετρόπουλος).
 3. Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικών (δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς και οκονομικής προσφοράς) του διαγωνισμού με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού Ανακύκλωσης και Βιοαποβλήτων» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αναστασόπουλος).
 4. Έγκριση σύμβασης συνεργασίας με τον Δήμο Μεταμόρφωσης για Λειοτεμαχισμό ογκωδών και πρασίνων απορριμμάτων καθώς και την μεταφόρτωση αυτών (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
 5. Λήψη απόφασης για χορήγηση στο Δήμο Λαυρεωτικής, βεβαίωσης ότι η πράξη με τίτλο «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Λαυρεωτικής» περιλαμβάνεται, ως έργο/δράση πρώτης χρηματοδοτικής προτεραιότητας, στο ΠΕΣΔΑ Αττικής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 6. Λήψη απόφασης για χορήγηση στο Δήμο Καισαριανής, βεβαίωσης ότι η πράξη με τίτλο «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων του Δήμου Καισαριανής» περιλαμβάνεται, ως έργο/δράση πρώτης χρηματοδοτικής προτεραιότητας, στο ΠΕΣΔΑ Αττικής, καθώς και βεβαίωσης παραλαβής – διάθεσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 7. Λήψη απόφασης για χορήγηση στο Δήμο Αγ. Βαρβάρας, βεβαίωσης ότι η πράξη με τίτλο «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Αγ. Βαρβάρας» περιλαμβάνεται, ως έργο/δράση πρώτης χρηματοδοτικής προτεραιότητας, στο ΠΕΣΔΑ Αττικής, καθώς και βεβαίωσης διαθεσιμότητας παραλαβής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 8. Λήψη απόφασης για χορήγηση στο Δήμο Μαραθώνος, βεβαίωσης ότι η πράξη με τίτλο «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων στο Δήμο Μαραθώνα» περιλαμβάνεται, ως έργο/δράση πρώτης χρηματοδοτικής προτεραιότητας, στο ΠΕΣΔΑ Αττικής, καθώς και βεβαίωσης διαθεσιμότητας αποδέκτη (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 9. Λήψη απόφασης για χορήγηση στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, βεβαίωσης ότι η πράξη με τίτλο «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης» περιλαμβάνεται, ως έργο/δράση πρώτης χρηματοδοτικής προτεραιότητας, στο ΠΕΣΔΑ Αττικής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 10. Λήψη 1ης τροποποίησης Πίνακα Εκτελεστέων Έργων του ΕΔΣΝΑ έτους 2020 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 11. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΕΔΣΝΑ έτους 2020 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 12. Λήψη απόφασης ψήφισης του ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης Ο.Π.Δ. του ΕΔΣΝΑ έτους 2020 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 13. Λήψη απόφασης αποστολής αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την απόδοση της διαφοράς παρακρατούμενων εισφορών 3ου Τριμήνου 2019, ποσού 313.701,15 € (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 14. Λήψη απόφασης για ορισμό υπαλλήλων σε Επιτροπές του ΕΔΣΝΑ για προμήθειες, εργασίες και ενστάσεις, σύμφωνα με το νόμο 4412/2016 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 15. Σύσταση πάγιας προκαταβολής του ΕΔΣΝΑ και ορισμός υπολόγου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 16. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 306/2019 ΑΕΕ για την έγκριση εξόδων παράστασης Προέδρου, Αντιπροέδρου και των νέων μελών της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 17. Παροχή πληρεξουσιότητας για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά απόφασης της ΑΕΠΠ (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 18. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών επί αίτησης αναγνώρισης δικαιούχου αποζημίωσης του κ. Ιω. Γεώργα (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 19. Ενημέρωση για την έκδοση της υπ’ αριθμ. 1904/20 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας (εισηγητής ο νομικός συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ κ. Χατζηγιαννάκης).