Πρόσκληση 4ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2020

Συνεδριάζει στις 13 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 4ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Α.» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Κοτσεκίδου).

(Το επείγον του θέματος αιτιολογείται από το γεγονός ότι πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία λόγω του ότι λήγει η σύμβαση λειτουργίας εντός του Φεβρουαρίου 2020).