Πρόσκληση 3ης Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2020

Συνεδριάζει στις 10 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 3ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ.
 2. Λήψη απόφασης για κήρυξη άγονου του διαγωνισμού για την «Προμήθεια βυτιοφόρου καυσίμων Δ/νσης Δ.Υ.π.Α.» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Καψιμάλη).
 3. Λήψη απόφασης για έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την "Ασφάλιση Οχημάτων -Μηχανημάτων ΕΔΣΝΑ'' (εισηγήτρια κα Ευθυμία Σταματοπούλου, Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού).
 4. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 419/2019 ΑΕΕ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 5. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 288/2018 ΑΕΕ.
 6. Λήψη απόφασης υποβολής αιτήματος προς τη ΔΕΗ για παρακράτηση της τέταρτης τριμηνιαίας δόσης των εισφορών των Δήμων – μελών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2019 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 7. Ανάκληση της 404/19 ΑΕΕ και λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής εκτίμησης, η οποία θα καθορίσει το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για την κατάρτιση διακήρυξης δημοπρασίας «Εκποίησης ανακυκλώσιμων υλικών του ΕΔΣΝΑ (παλαιόχαρτο – παλαιοσίδηρος κλπ) (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 8. Έκθεση επί των Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. κατά το τέταρτο Τρίμηνο του 2019 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 9. Λήψη απόφασης διαγραφής ποσού από τον υπ’ αρ. 4/2014/2018/2020 Χρηματικό Κατάλογο που βαραίνει την «1η ΥΠΕ Αττικής» & επαναβεβαίωσή του σε νέο Χ.Κ. που θα βαρύνει τον «ΕΟΠΥΥ (ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ)» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 10. Λήψη απόφασης απαλλαγής υπολόγου του υπ’ αριθμ. 965/2019 Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 11. Λήψη απόφασης απαλλαγής υπολόγου του υπ’ αριθμ. 964/2019 Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 12. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 13. Απώλεια ρύθμισης του Ν. 4321/15 για τον Οφειλέτη του ΕΔΣΝΑ «ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 14. Λήψη απόφασης για παραχώρηση του ΚΥΗ-8284, ΚΗΟ-3365 και ΚΗΙ-6079 οχημάτων στον Δ. Σπάτων-Αρτέμιδος (εισηγητής κ. Λιβανόπουλος).
 15. Λήψη απόφασης για παραχώρηση του JCB-76708 μηχανήματος στον Δήμο Αίγινας (εισηγητής κ. Λιβανόπουλος).
 16. Λήψη απόφασης για παραχώρηση οχήματος στον Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων (εισηγητής κ. Λιβανόπουλος).
 17. Λήψη απόφασης για παραχώρηση του ΚΗΙ-2693 οχήματος στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας (εισηγητής κ. Λιβανόπουλος).
 18. Λήψη απόφασης για παραχώρηση του ΚΗΙ-3425 οχήματος στον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (εισηγητής κ. Λιβανόπουλος).
 19. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας για την άσκηση πρόσθετων λόγων προσφυγής κατά βεβαιώσεων επιβολής τελών κυκλοφορίας παρελθόντων ετών (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 20. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας για την αποστολή εξώδικων προσκλήσεων στο ελληνικό δημόσιο (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).