Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2020

Συνεδριάζει στις 27 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 2ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης Πρωτοκόλλων Παραλαβής συμβάσεων αρμοδιότητας Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 2. Λήψη απόφασης για άσκηση δικαιώματος προαίρεσης για τη Συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 3. Λήψη απόφασης για χορήγηση στο Δήμο Πεντέλης, βεβαίωσης ότι η πράξη με τίτλο «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Πεντέλης» περιλαμβάνεται, ως έργο/δράση πρώτης χρηματοδοτικής προτεραιότητας, στο ΠΕΣΔΑ Αττικής (εισηγητής Αν.Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 4. Λήψη απόφασης για χορήγηση στο Δήμο Χαλανδρίου, βεβαίωσης ότι η πράξη με τίτλο «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων του Δήμου Χαλανδρίου» περιλαμβάνεται, ως έργο/δράση πρώτης χρηματοδοτικής προτεραιότητας, στο ΠΕΣΔΑ Αττικής. (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 5. Λήψη απόφασης για χορήγηση, στον Δήμο Αθηναίων βεβαίωσης ότι η πράξη με τίτλο «Ανάπτυξη δικτύου συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων στο Δήμου Αθηναίων» περιλαμβάνεται, στο ΠΕΣΔΑ Αττικής. (εισηγητής Αν.Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 6. Λήψη απόφασης για παράταση της σύμβασης για τις "Μελέτες Ωρίμανσης για την κατασκευή Πράσινου Σημείου στο Δ. Μοσχάτου-Ταύρου" (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 7. Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού Ανακύκλωσης & Βιοαποβλήτων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 8. Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 419/2019 ΑΕΕ περί άσκησης δικαιώματος προαίρεσης της σύμβασης «προμήθειας κάδων ανακύκλωσης» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 9. Λήψη απόφασης για την παράταση συμβάσεων «Προμήθεια κινητού εξοπλισμού Ανακύκλωσης και Βιοαποβλήτων» (εισηγητής κ. Αναστασόπουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής).
 10. Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Μοσχάτου -Ταύρου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
 11. Λήψη απόφασης αποστολής αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την απόδοση της διαφοράς παρακρατούμενων εισφορών 2ου Τριμήνου 2019, ποσού 355.591,13 € (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 12. Λήψη απόφασης διαγραφής μικροποσών ποσών από Χρηματικούς Καταλόγους (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).