Πρόσκληση 1ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2020

Συνεδριάζει στις 22 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 1ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

  1. Λήψη απόφασης παροχής νομικής συνδρομής για υποβολή απόψεων ενώπιον της ΑΕΠΠ στο πλαίσιο άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού "Αναβάθμιση και Λειτουργία του ΕΜΑ Α. Λιοσίων και τη μετατροπή αυτού σε Πράσινο Εργοστάσιο" (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
  2. Λήψη απόφασης έγκρισης απόφασης Προέδρου περί άσκησης έφεσης (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
  3. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
  4. Λήψη απόφασης σχετικά με το διαγωνισμό για την «Αναβάθμιση και Λειτουργία του ΕΜΑ Άνω Λιοσίων και μετατροπή αυτού σε ʺΠράσινο Εργοστάσιοʺ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
  5. Λήψη απόφασης για παροχή διευκρινίσεων στο πλαίσιο του Διεθνούς ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την «Μελέτη για την Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Αττικής και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).

(Το επείγον του πρώτου θέματος αιτιολογείται από το γεγονός ότι κατατέθηκε στις 17.1.2020 προδικαστική προσφυγή κατά της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού και η προθεσμία υποβολής απόψεων ενώπιον της ΑΕΠΠ είναι δέκα ημέρες. Η προδικαστική προσφυγή θίγει εξειδικευμένα νομικά ζητήματα του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων και απαιτείται νομική συνδρομή. Το επείγον του δεύτερου θέματος αιτιολογείται από το γεγονός ότι έχει ήδη ασκηθεί με απόφαση του Προέδρου του ΕΔΣΝΑ έφεση για την εξαφάνιση της με αρ. 14463/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Το επείγον του τρίτου θέματος αιτιολογείται από το γεγονός ότι η δικάσιμος της ως άνω αγωγής είναι στις 12.2.2020 και πρέπει να σχηματιστεί έγκαιρα φάκελος με θέσεις διοίκησης και να υπάρξει νομική προετοιμασία για την αντίκρουση της αγωγής. Το επείγον του τέταρτου θέματος αιτιολογείται από το γεγονός ότι ο διαγωνισμός πρόκειται να διενεργηθεί αύριο Πέμπτη 23-01-2010 και πρέπει να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία. Το επείγον του πέμπτου θέματος αιτιολογείται από το γεγονός ότι στις 31-01-20 λήγει η προθεσμία υποβολής των προσφορών και πρέπει να δοθούν άμεσα οι διευκρινίσεις ).